95. Temel Eğitim Sınav Soruları

1 - . 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 günden az olamaz

50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz

26 günden az olamaz

Yıllık ücretli izin hakkı yoktur

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçebilir

2 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıda numaralandırılan kişi ya da kişilerden hangisinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranır? I. Kurucu II. Yönetici III. Uzman eğitici IV. Özel güvenlik görevlisi V. Şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler

A) I, II, III

B) V

C) II, V

D) II, IV

E) I, III, V

3 - Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen adli suçlardan biri değildir?

Mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi

) Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması

Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi

Faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verildiğinin ilan edilmesi veya reklam yapılması

Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi

4 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?

İdari para cezası

Adli para cezası

Altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar

Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar

Bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar

5 - Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri

Koruma ve güvenlik planı

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri

Kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin sureti

6 - Özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda olmayıp silahlı olarak görev yapılabilecek yerlerdendir?

Spor müsabakalarında

çkili yerlerde

Tiyatrolarda

Eğitim ve öğretim kurumlarında

Televizyon ve telsiz verici istasyonlarında

7 - Polise “Zor ve Silah Kullanma” yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Türk Ticaret Kanunu

Borçlar Kanunu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

Türk Ceza Kanunu

8 - “Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

Türk Ceza Kanunu

Köy Kanunu

Tebligat Kanunu

Tapu Kanunu

İş Kanunu

9 - Özel güvenlik görevlilerinin tabii afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir?

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

) Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

10 - . Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Soruşturmalık bir konu yoktur; özel güvenlik görevlileri görevlerini yapmışlardır

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması ile karşılaşacaklardır

Adli makamları ilgilendiren bir konu olmayıp yalnızca disiplin soruşturması yapılacaktır

Görevi ihmal suçlaması ile karşılaşacaklardır

İş kanunu ile ilgili bir konu olup adli bir suçlama yapılmayacaktır

11 - Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar

Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerde çalışamazlar ancak özel güvenlik birimlerinde çalışabilirler

Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerde çalışabilir ancak özel güvenlik birimlerinde çalışamazlar

Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket şubesinde çalışabilirler ancak şirket merkezinde çalışamazlar

Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışabilirler

12 - Yöneticide aranan şartların kaybedilmesi halinde hangi süre içerisinde eksiklik giderilmediği veya yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir?

15 gün

30 gün

1 ay

2 ay

6 ay

13 - .Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?

İnkâr

İtiraf

Hakaret

Şantaj

İftira

14 - Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir süre sonra aşağıdan seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Mehmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?

Kasten öldürme

İntihara yönlendirme

Taksirle öldürme

Suç işlememiştir

Kasten yaralama

15 - Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Özel güvenlik komisyonu kararlarını oy çokluğu ile alır

Özel güvenlik komisyonunda çekimser oy kullanılamaz

Özel güvenlik komisyonunun başkanlığını Vali yapar

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir

Özel güvenlik komisyonu karar alırken oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır

16 - Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel kanunlarına göre kendisine yetki verilen görevliler dışında kimse geçici yakalama yapamaz

Geçici yakalama yapmak için görev alanının kimin sorumluluk alanında olduğuna bakılır

Geçici yakalama herkes tarafından yapabilir

Geçici yakalama sadece genel ve özel kolluğa tanınan bir yetkidir

Özel güvenlik görevlisi geçici yakalama yapamaz

17 - . Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır?

Gece görevinde

Spor müsabakalarında

Konserlerde

Sahne gösterilerinde

Para ve değerli eşya naklinde

18 - Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6098 sayılı Borçlar Kanunu

19 - Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 17. maddesi

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 7. Maddesi

20 - . Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir

Özel güvenlik görevlisinin gece çalışmaları yazılı onayı olsa bile yedi buçuk saati geçemez

Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı olmaksızın on bir saat çalıştırılabilir

Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi veya birimin yazılı onayının alınması gerekir

Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde gece çalışması ile ilgili süre kısıtlaması yoktur

21 - Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan’ın hangi davranışı yanlıştır?

Soru soranlara belirli uzaklıktan cevap vermek

Şüpheli şahısları izlemek

Meydana gelen olayları sorumlu kişilere bildirmek

Nokta içerisinde gazete okumak

Bölgeye zorla girmek isteyenlere müdahale etmek

22 - Türk Medeni Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?

El koyma

Kimlik sorma

Gözaltına alma

İfade alma

Zor kullanma

23 - Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Hâkim kararı ile büroda yapılan arama

Toplantılarda yapılan arama

Terminal girişinde yapılan arama

Spor müsabakalarında yapılan arama

Hava meydanlarında yapılan arama

24 - Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

Delil

Bulgu

Olay

Olay yeri

Keşif

25 - Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Konuşmalarda kod kullanılmalıdır

Mesajlar kısa olmalıdır

Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmalıdır

Telsizden gizli ve özel haberleşme yapılmamalıdır

Telsiz, dudaklardan 5-10 santimetre mesafede tutulmalıdır

26 - Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal’in hangi davranışı yanlıştır?

Personel araçlarındaki misafirlerin kontrolsüz girişlerini engellemek

Araç altı arama aynası ile araçları kontrol etmek

Kontrollerde suç unsuru ile karşılaştıklarında genel kolluğa bilgi vermek

Bariyer, mantar gibi hız kesiciler ile araçları kontrol amaçlı durdurmak

Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yapmadan içeri almak

27 - Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım’ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda kullanılan silah hangi delil çeşididir?

Fiziksel

Kimyasal

İz

Biyolojik

Dirimsel

28 - Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Benzetilemez

Değişmez

Değiştirilemez

Sınıflandırılamaz

Benzemez

29 - Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

Zor kullanma

Kimlik tespiti

Emanete alma

Yakalama

Arama (kontrol)

30 - Müzede unutulan fotoğraf makinasını korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim’in hangi tutanağı tutması gerekir?

Emanete alma tutanağı

El koyma tutanağı

İhbar tutanağı

Suçüstü tutanağı

Yer gösterme tutanağı

31 - Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Basit ve sade bir dille yazılmalıdır

Gereksiz bilgilere yer verilmelidir

Tarih belirtilmelidir

Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir

Raporda sunulan bilgiler doyurucu olmalıdır

32 - Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır?

Site yöneticisinin talimatına göre hareket eder

Cumhuriyet Savcısının talimatına göre hareket eder

Olaya müdahale ederek genel kolluğa haber verir

Olaya müdahale etmez

Tarafları barıştırarak evlerine gönderir

33 - Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede, belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar?

Rutin devriye

Geri dönüşlü devriye

Dairesel devriye

Olağan devriye

Planlı devriye

34 - Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görevi ile bağdaşır?

Şüpheli şahısların el, yüz vb. yerlerini temizler

Olay yerine girilmez şeridi ile çevirir

Olay yerindeki iz ve delileri bir araya toplar

Olay yerindeki telefonu kullanır

Olay yerinde bulunan delilleri tasnif eder

35 - Özel güvenlik görevlisi Halil, bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır?

Görülenler/gördükleri

Hissettikleri

Öngördükleri

Kurguladıkları

Hayal ettikleri

36 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur?

Yapıştırıcı madde

Kan

Parmak izi

Kovan

Araç lastik izi

37 - Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?

Zor kullanma durumundan

Yakalama nedeninden

Delillerden

Medeni halinden

Olay tarihi ve saatinden

38 - Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez?

Mağdura yakın bir kişi tarafından işlenmesi

Tekrar etmesi/süreklilik içermesi

Kadın üzerinde ağır duygusal ve fiziksel etkiler oluşması

Çoğu zaman dışa aksettirmemesi

Anlık bir geçici tartışmadan meydana gelmesi ve devam etmemesi

39 - Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokağından patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Sesin dışardan geldiğini düşünerek tepki vermez

Derhal genel kolluğa haber verir

İkinci patlama olur diye yerinden ayrılmaz

Sadece kurum amirine bilgi verir

Sadece kamera çekimi yapar

40 - Özel güvenlik görevlisi Tuna, AVM’de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir?

Paniğe kapılmadan derhal kolluğa haber verir

Şüpheli paket etrafında en az 100 metre güvenli alan oluşturur

Müşterilerin veya meraklıların pakete yaklaşmasını engeller

İkinci bir şüpheli paket olma ihtimaline karşı etrafta gerekli kontroller yapar

Paketi emanete alır ve sahibini arar

41 - Quad için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sabit kamerayı hareket ettirmek için kullanılır

Aynı ekranda dört (4) kamerayı izlemeye olanak verir

Kameraları tozdan korumak için muhafaza amaçlı kullanılır

İstenilen görüntüyü kayıt etmeye yarar

Görüntülerin kaydedildiği teçhizattır

42 - Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Bariyerler

İris tanıma

Retina taraması

Yüz tanıma

Parmak izi eşleştirme

43 - Sprinkler Sistemi nedir?

Hırsızlığa karşı kullanılan bir çeşit alarm sistemidir

Uyuşturucu madde tespitine yarayan bir sistemdir

Patlayıcı madde tespitine yarayan bir sistemdir

Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir

Kart okuyucu terminallerde kullanılan bir sistemdir

44 - Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bir tür CCTV sistemlerindendir

Biometrik tanıma sistemine göre çalışır

Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar

Kontrol edilen maddenin çıkardığı ses derecesine göre tespit yapar

Kontrol edilen maddenin yaydığı x ışını miktarına göre tespit yapar

45 - Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?

Alarm sistemleri

Dış mekan kızılötesi algılama sistemi

Güvenlik kamerası

Dikenli tel

Metal kapı dedektörü

46 - Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Boğulmaya müdahale eden ilkyardımcı güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz

Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesine boğulma denir

Boğulmaya neden olan durumun ortadan kaldırılması veya kişinin uzaklaştırılması gerekir

Bilinç kontrolü yapılır

Tıbbi yardım istenir

47 - Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yara bölgesinin üzeri temiz bir bezle örtülür

Yara bölgesinin içine ilaç sürülür

Kanama varsa temiz bir bezle baskı uygulanır

Yara bölgesindeki yabancı cisimlere dokunulmaz

Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

48 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

112’nin aranması sırasında yaralıların sayısı bildirilmez

İlkyardım, hayatın kurtarılması amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamalardır

Acil tedavi, yaralılara sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır

112’nin aranması sırasında olayın tanımı yapılmalıdır

49 - Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Kaza yapan araçlar ve olay yeri görünür şekilde işaretlenir

Kaza yapan araçların motoru durdurulur, el freni çekilir

Olası patlama veya yangın riskini önlemek için ateş veya kıvılcım çıkaran aletlerle yaklaşılmamalıdır

İlkyardımcı, 112’nin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrılabilir

Yaralıların yaşam bulguları hızla değerlendirilir

50 - Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buruna su çektirilir

İnce bir cisim ile buruna kaçan yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır

Cımbız ile yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır

Diğer burun deliğine bastırılarak nefes vermesi sağlanır, yabancı cisim çıkmıyorsa doktora götürülür

Yabancı cisim ileriye itilir

51 - Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Yanığa neden olan madde ile temas en kısa sürede kesilir

Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır

Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi yıkanır

Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir, acil yardım alması sağlanır

Temas bölgesine yanık merhemi sürülür

52 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur

Çıkıkta yoğun ağrı ve şekil bozukluğu olur

Deri bütünlüğünün bozulduğu kırıklara açık kırık denir

Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma ve sıkışma olabilir

Burkulmada, şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır

53 - Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen kapatılır

Travmatik olayın tanımı yapılmalıdır

Adres tarif ederken adres belirteçlerinden faydalanarak açık ve anlaşılır tanımlar yapılmalıdır

Hasta/yaralı sayısı bildirilir

Hasta/yaralıların durumları hakkında bilgi verilir

54 - Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?

Hasta/yaralı battaniye ile sarılmalıdır

Hasta sedyeye bağlanmalıdır

Hastanın ayakları gidiş yönünde olmalıdır

Sedye yatay konumda olmalıdır

Güçlü olan ilkyardımcı hasta veya yaralının baş kısmında olmalıdır

55 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Hastanın/yaralının sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılmasına şok pozisyonu denir

Şok durumdaki hasta/yaralı sıcak tutulur

Burun kanamasında baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 5 dakika sıkılır

Kopan uzuv parçası hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konularak hastaneye gönderilir

Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla yıkanır

56 - Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Yüksek sıcaklık tehlikesi

Patlama tehlikesi

Yangın safhalarındaki tehlikeler

Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler

Çökme tehlikesi

57 - Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?v

Oksijenin ortadan kaldırılması

Isının düşürülmesi

Reaksiyon hızını kesme

Flashover olayının gerçekleşmesi

Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak

58 - Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Yanma

Yangın

Ateş

Alev

Yanıcı Madde

59 - Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I. Kondüksiyon (iletim) II. Konveksiyon (taşınım) III. Radyasyon (ışınım)

Yalnız I

Yalnız III

II, III

I, II, III

I, II

60 - Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır?

Kuru Kimyevi Toz

Su

Halojenli hidrokarbonlar

Kum

Köpük

61 - Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir; söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir?

Katı madde yangınları

Sıvı madde yangınları

Gaz madde yangınları

Akaryakıt yangınları

Elektrik yangınları

62 - Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

Yavaş yanma

Kendi kendine yanma

Hızlı yanma

Parlama ve patlama şeklinde yanma

Oksijensiz yanma

63 - Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır

Her ikisi de havadan ağırdır

Her ikisi de havadan hafiftir

Doğalgaz havadan ağır, LPG havadan hafiftir

Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır

64 - Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar?

Esrar

Kokain

Sentetik Kannabinoid (bonzai)

Ecstasy

Eroin

65 - Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder?

Duygu durumunda yükselmeyi

Tolerans etkisini

Sahte iyi oluşu

Yoksunluk halini

Keyif halini

66 - Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır

Alıcı mesajı tam değil, seçerek almalıdır

Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalıdır

Alıcı, bilgisiyle geri besleme yeteneğine sahip olmalıdır

Alıcı, kaynaktan gelen mesajı almaya istekli olmalıdır

67 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir?

Duyarsızlık

Kararsızlık

Acelecilik

Alınganlık

Ben merkezcilik (egoizm)

68 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

Kişi içi iletişim

Örgütler arası iletişim

Kişiler arası iletişim

Örgüt içi iletişim

Kitle iletişimi

69 - Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?

Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak

Yenilikçi çözümler üretmek

Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak

Problemin nedenini anlamaya çalışmak

Farklı alternatifler içinde en doğruyu ve etkin seçimi yapmak

70 - Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir. Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

İletişim

Algı

Sempati

Empati

Grup dinamiği

71 - .…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?

Topluluk

Aile

Kalabalık

Grup

Örgüt

72 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar?

Kişinin, karşısındaki kişi gibi olmaya çalışmasıdır

Kişinin karşısındaki kişiye özen duymasıdır

Kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır

Kendi duygu ve düşüncelerine öncelik vererek karşısındaki kişiyi önemsememesidir

Kişinin tavrı ve davranışlarıyla karşısındaki kişiye onu çok sevdiğini hissettirmesidir

73 - Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Çalışma süresi

Fiziksel görünüşü

İş akışının yoğunluğu

Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu

Gürültülü ortam

74 - Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

İş tatmini yükselir

İşe karşı bağımlılık azalır

İşle ilgili tehditler hissedilmez

Bireyin kendine olan saygısı ve güveni artar

İş görenin mesleğiyle ilgili nitelikleri artar

75 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşir

Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak kişiler farklı anlamlar verebilir

Sözcükler ve beden dili ile gerçekleşir

Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir

Meydana geldiği ortamdan etkilenmez

76 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

Geri bildirim (dönüt)

Kanal (araç)

Empati (kendini karşındakinin yerine koyma)

Mesaj (haber)

Alıcı (hedef)

77 - Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde ……… etki bırakır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hüzünlü

Empatik

Kırıcı

Olumlu

Heyecanlı

78 - Gaz maskesi ve filtresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Gözleri ve yüzü örterek, kullanıcıyı CS ve OC gibi gazlarının etkisinden korur

Gaz filtreleri eğitim almış personel tarafından kullanılmalıdır

Gaz maskeleri ve filtrelerin kullanım ömrü 20 yıldır

Filtre cihazı havadaki oksijen yoğunluğu %18-23 arasında iken kullanılmalıdır

Normal bir maske filtresi karbon monoksit ve nitrojen gibi gazlara karşı koruma sağlamaz

79 - “Hasan, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağırılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.” Bu olayla ilgili Hasan’ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır?

Kullanım öncesi kalabalığı ikaz etmelidir

Yoğunluğu yüksek olan gaz kullanmamalıdır

Kaçış yollarını açık bırakmalıdır

Kullanılmadan önce kendisi ve emrindeki görevliler gaz maskesini takmalıdır

Daha etkili olması için kapalı mekânda yüksek dozajda göz yaşartıcı gaz kullanılmalıdır

80 - OC biber gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Acı biberin işlenmesi ile elde edilen doğal bir maddedir

Sıvı haldeki çözelti olarak kullanılır

Temizlenmesi kolaydır

Özündeki biberden dolayı temas ettiği yerde çok fazla yanmaya sebep olur

Etkisini 1,5 ila 2 saat içerisinde kaybeder

81 - Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

Şahıs gazlı bölgeden derhal uzaklaştırılır

Nefes alması sağlanır

Yüze ve gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır

Deriye temas varsa bol su ile yıkanır

Kontak lens varsa hemen çıkarılır

82 - Aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir?

Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşüne milletvekillerinin katılması

Suç unsuru olan alet bulundurularak yapılması

Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak yapılması

Yetkililerce sona erdirildiği bildirildiği halde devam edilmesi

İzin verilen yer ve zamanda yapılması

83 - Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?

Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa sürede topluluğa doğru bilgi vermek

Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak

Topluluğun kolayca dağılabilecekleri kaçış yollarını belirlemek ve açık tutmak

Topluluğu doğru yönlere dağılmaya zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet kullanmak

Topluluktaki herkesin duyabileceği şekilde ses yayın aracıyla yönlendirme yapmak

84 - Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Profesyonel ve provokasyona karşı tedbirli olma

İkna edici ve inandırıcı olma

Tahriklere ve tahrikçilere engel olma

Taraflı olma

Diyalog kurma

85 - “Özel güvenlik görevlisi Mehmet, grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Mehmet’in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?

İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldikleri

Toplumsal grupların nasıl oluştuğu

Grup içerisindeki bireylerin psikolojisi

Mekanik bilgisi

Kitle psikolojisinin birey üzerindeki etkisi

86 - Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir?

Kontrolü almaya hazır olma

Temiz ve düzenlilik

Gergin olma

Farkında olma

Her an tetikte olma

87 - İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler?

Seyirci kalabalık

Organize olmayan aktif kalabalık

Organize olmayan pasif kalabalık

Karşıt gösteri sonucu oluşan kalabalık

Organize pasif kalabalık

88 - “Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması” aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir?

Koruma

Saldırı

Sabotaj

Sızma

Terör

89 - Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir

Koruma işi kesintiye uğratılmadan 24 saat izleme esasına göre yapılmalıdır

Önemli kişi (VIP) her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır

Koruma esnek olmalı korunan kişinin görevini engellememelidir

Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı, ekip ruhu ile hareket etmemelidir

90 - Önemli kişi (VIP) koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür

Özel koruma görevi, önemli kişinin (VIP) programlarında ve ikametgahında 24 saat esasına göre yapılır

Koruma görevlisi, önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir

Koruma görevlisi, görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır

Koruma görevlisi, teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir

91 - Korunan kişiye (VIP) yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Araçlar yavaş seyretmelidir

Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır

Öncü istihbarat çalışması yapılarak olası tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır

Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur

Koruyucu bazı düzenlemeler yapılmalıdır, özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır

92 - Aşağıdakilerden hangisi, araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

Önemli kişi (VIP) mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır

Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır

Önemli kişinin (VIP) aracı, çıkışın tam karşısında yer almalıdır

Araçlar önemli kişiden (VIP) hemen önce binilecek yere getirilmelidir

Önemli kişi (VIP) araca binmeden, korumalar koruma aracına binmemelidir

93 - Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Takip çalışması

Tarassut çalışması

Öncü istihbarat çalışması

Gözetleme çalışması

Hedef belirleme çalışması

94 - Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir?

Aracın tamamen zırhlı olması

Motor gücünün yüksek olması

Tamponlarının takviye edilmiş olması

Havalı kornasının mutlaka olması

Ülke şartlarına uygun donanımda olması

95 - Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

Tehlike düzeyi

Kişisel saldırı olasılığı

Araçlar ve kabiliyeti

Yerel güvenlik desteği

Koruma görevlilerinin karakteri

96 - Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir?

Koruma amiri

Ekip amiri

Sağ ön ile sol arka koruma görevlileri

Öncü koruma görevlileri

Özel kalem görevlileri

97 - Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır?

Genel kolluk özel güvenliğe müdahalede bulunmamalıdır

Özel güvenlik genel kolluğa karşı mesafeli olmalıdır

Suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar

Genel kolluk ve özel güvenlik birbirlerine bilgi aktarmamalıdır

Genel kolluk özel güvenliği denetlememelidir

98 - Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı çalışma iznine sahip olup, silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, görevlendirilen yerde çalışabilir

Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, sadece silahlı görev yapılan bir yerde görevlendirilebilir

Özel güvenlik görevlisi Bünyamin’in çalışma izni silahlı olduğundan özel güvenlik kimliğini silahsıza çevirdikten sonra çalışabilir

Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, valilikten izin alındıktan sonra çalışabilir

Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahsız bir şekilde çalışamaz

99 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir?

İfade alma

Delil inceleme

Suç soruşturması yapma

Olay yerini ve delillerini koruma

Kimlik tespit etme

100 - Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Emri yerine getirir

Hiçbir surette emri yerine getirmez

Emri verenin sorumluluğu üzerine alması halinde emri yerine getirir

Amirinden emri yazılı olarak vermesini ister

Emrin yazılı olarak verilmesi halinde emri yerine getirir