94. Temel Eğitim Sınav Soruları

1 - Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır?

Verilen emri yazılı olarak istemelidir

Emri yerine getirmelidir

Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmeyeceği için emre uymamalıdır

Verilen emir sözlü olsa da yerine getirmelidir

Özel güvenlik görevlisi olduğu için kimseden emir almamalıdır

2 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur?

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri

Özel güvenlik görevlilerinin kendileri

İl özel güvenlik komisyonu

İçişleri Bakanlığı

Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili valilik

3 - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz?

İtfaiye araçlarında

Polis araçlarında

Sahil güvenlik araçlarında

Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında

Jandarma araçlarında

4 - Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

İcra ve İflas Kanunu

Bilgi Edinme Kanunu

Borçlar Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

İş Kanunu

5 - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir?

Olay yerini ve delilleri koruma

Eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

Zor kullanma

Parmak izi ve fotoğraf alma

Emanete alma

6 - Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir?

Mülki idare amiri

Özel güvenlik görevlisi

Özel güvenlik şirket yöneticisi

Özel güvenlik sorumlusu

İl özel güvenlik komisyonu

7 - “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Borçlar Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Anayasa

Çek Kanunu

8 - Özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Özel güvenlik görevlisinin kendisine veya başkasına yönelen bir saldırı olmalı

Saldırı özel güvenlik görevlisinin veya başkasının bir hakkına yönelik olmalı

Gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak haksız bir saldırı olmalı

Saldırıdan başka bir şekilde kurtulmak mümkün olmalı

Saldırıyı o anda, hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu olmalı

9 - Aşağıdaki görevlilerden hangisi hukuki olarak genel ve özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?

Polis memurları

Orman muhafaza memurları

Belediye zabıta memurları

Özel güvenlik görevlileri

Köy ve kır bekçileri

10 - Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekil ve şartta kısıtlanamaz

Temel hak ve hürriyetler anayasada sayılan sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanır

Temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulamaz

Temel hak ve hürriyetler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir

Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir

11 - Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir?

Vali yardımcısı

Belediye başkanlığı temsilcisi

İl emniyet müdürlüğü temsilcisi

İl jandarma komutanlığı temsilcisi

Ticaret odası başkanlığı temsilcisi

12 - Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi olduğu için mesai saatlerinde tesisin elektrik işlerini de yapmaya zorlanmaktadır. Durumun tespit edilmesi veya Mehmet’in şikayetçi olması durumunda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi işlem tesis edilecektir?

Herhangi bir işlem öngörülmemiştir

Mehmet uyarılacaktır

Mehmet’e idari para cezası uygulanacaktır

Kuruluşun özel güvenlik izin belgesi iptal edilecektir

Kuruluş yetkilisine idari para cezası uygulanacaktır

13 - Kural olarak, koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

Özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi veya kuruluş

Özel güvenlik şirketi

Özel güvenlik görevlisi

Özel güvenlik komisyonu

İçişleri Bakanlığı

14 - Özel güvenlik görevlisi Cemil, görev yaptığı alışveriş merkezinde daha önce tartışma yaşadığı mağaza çalışanı Ebru’yu, asılsız olarak hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalamış ve genel kolluğa bildirmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil’in aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

Suç uydurma

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Güveni kötüye kullanma

Şantaj

15 - Ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir?

Özel güvenlik şirket kurucusunu

Polis

Hakim

Vali

Mağaza yönetimi

16 - 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un Ek Madde 1’inde yer alan hükme göre; ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirten şık hangisidir?

Lokanta ve restoranlar

Otobüs ile şehirlerarası seyahatler

Mahkeme salonları, akıl hastaneleri ve psikiyatri bölümleri, ceza ve tutukevleri

Gemi veya tren seyahatleri

AVM içindeki kapalı otoparklar ve belediyelere ait pazar alanları

17 - Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Eğitim ve öğretim kurumlarında

Sağlık tesislerinde

Talih oyunları işletmelerinde

Para nakilleri esnasında

İçkili yerlerde

18 - “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kapsamında kişi, kurum veya kuruluşların, özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

Polis

Jandarma

Sahil güvenlik

Özel kolluk görevlisi

Özel güvenlik görevlisi

19 - Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarına ilişkin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler

İl özel güvenlik komisyonları zorunlu hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde görev alanını genişletebilirler

Para ve değerli eşya nakli görevinde nakil güzergahı özel güvenlik görevlilerinin görev alanı sayılır

Görev yapılan yerin işletme sahipleri ve sorumluları özel güvenlik görevlilerinin görev alanını gerektiğinde doğrudan genişletebilirler

Kişi korumasında görevli özel güvenlik görevlilerinin görev alanı koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke genelidir

20 - Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir? I-Kolluk kuvvetleri II-Özel güvenlik personeli III-Mağdur kişi

Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III

21 - Özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat, devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?

Bölgelerinden izinsiz ayrılabilirler

Bölgelerinde görünür şekilde görev yapmalıdırlar

Disiplinli ve caydırıcı olmalıdırlar

Vatandaşlarla iyi iletişim içerisinde bulunmalıdırlar

Aynı güzergahı kullanmamalıdırlar

22 - Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Denge olmalıdır

Yasal olmalıdır

Mecbur kalınmalıdır

Direnişi kıracak ölçüde kademeli olarak kullanılmalıdır

Amaç direnenleri cezalandırmaktır

23 - Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?

Sesin kaynağından emin olana kadar yolcu hiçbir şekilde içeri alınmaz

Polis gözetiminde elle arama yapılır

Gerektiğinde vücut tarama cihazına alınır

Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir

Vücudunda sağlık nedeniyle metal vb. var ise raporu ya da belgesi görülür

24 - Stratejik bir tesiste görev yapan ÖGG Volkan ile Serdar’ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları, devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer?

Psikolojik hazırlık

Zihinsel hazırlık

Kişisel hazırlık

Fiziksel hazırlık

Eğitsel hazırlık

25 - Aşağıdakilerden hangisi, üst araması yöntemlerinden biri değildir?

Yan yatırarak

Ayakta durdurarak

Duvar veya araca yaslayarak

Yüzüstü yatırarak

Diz çöktürmek suretiyle

26 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?

Dar bir alanın koruma altına alınması

İlgisiz kişilerin olay yerine girmesi

Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi

Delillere dokunulması

Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi

27 - AVM içerisinde devriye görevi yapan ÖGG Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine, şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. ÖGG Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir?

Olay yeri tespit tutanağı

Teşhis tutanağı

Suçüstü tutanağı

Devir teslim tutanağı

Emanete alma tutanağı

28 - Hava meydanında devriye görevi yürüten ÖGG Fatih ile Mert, devriye bölgesindeki önemli yerler ile denetlediği diğer yerleri zamana bağlı kalmaksızın yeniden kontrol etmeleri, aşağıdaki hangi devriye yöntemine örnektir?

Olağan devriye

Planlı devriye

Geri dönüşlü devriye

Dairesel devriye

Olağanüstü devriye

29 - Üniversitede görevli ÖGG Barış ile Kenan’dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir?

Devir teslim raporu

Değerlendirme raporu

Bilirkişi raporu

Olay bildirim raporu

Ekspertiz raporu

30 - Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir?

Telsiz dudaklardan 30-40 cm uzakta tutulur

Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur

Kanalda konuşma olsa da konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır

Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir

İsimle hitap edilir

31 - Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil, bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?

Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahısla fişekleri kolluğa teslim ederler

Fişekleri askeri birliğe teslim etmek üzere emanete alırlar, şahsı bırakırlar

Kolluğa iletmek üzere fişekleri emanete alarak şahsı bırakırlar

Şahsı içeri almazlar geri çevirirler

Şahsın terhis olduğu birliğiyle irtibat kurmaya çalışırlar

32 - Lastik fabrikasında iş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili ÖGG İlker ile Tamer’in hangi davranışı doğrudur?

Basına bilgi vermişlerdir

Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek genel kolluğa haber vermişlerdir

Maktulü açık alana almışlardır

Valiliğe bilgi vermişlerdir

Olay ile ilgili sorumluların ifadesini almışlardır

33 - “Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?

Eşya teşhisi

Eşya tarifi

Çalıntı eşya

Buluntu eşya

Yasal eşya

34 - Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman, ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Adli

Önleyici

Yardım

Koruyucu

Yargısal

35 - İşyeri kontrol noktasında görevli ÖGG Ziya’nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır?

Kapı tipi metal dedektörden geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine şahsın üzerini elle arama yapmak

Ziyaretçileri kapı tipi metal dedektörden geçirmek

Kontrol noktasındaki kapı tipi metal dedektörden geçmek istemeyenleri içeri almamak

Kapı tipi metal dedektörden kişilerin tek tek geçmesini sağlamak

Kapı tipi metal dedektörün sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek

36 - ÖGG Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir?

Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak

Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak

Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak

Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak

Görev alanındaki sokak çocuklarını yakalayıp, ilgili kuruluşlara götürüp teslim etmek

37 - Devriye görevlileri ÖGG Şahin ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?

İfade alma tutanağı

Olay tespit tutanağı

Yangın tutanağı

Yakalama tutanağı

Suçüstü tutanağı

38 - Havaalanı kontrol noktası ÖGG Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman yaptığı hangi hareket doğrudur?

Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır

Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır

Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder

Şahsı bekletir ve silahı emanete alarak genel kolluğa haber verir

Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır

39 - Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?

Araştırma işaretidir

Kontrol işaretidir

İmdat işaretidir

Yoklama işaretidir

Davet işaretidir

40 - Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, ÖGG personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir?

Fiziksel görünüşü güven telkin edecek şekilde düzgün olmalıdır

Kuvvetli hafızaya sahip, şüpheli belirtiler konusunda dikkatli ve iyi bir izleyici olmalı

Uzlaşmacı karakterde, iyi iletişim kurabilen yapıya sahip, sinirli ve heyecanlı olmamalıdır

Görev sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmamalıdır

Görev ciddiyetini muhafaza için devamlı asık suratlı ve asabi bir izlenim vermelidir

41 - Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

X-Ray cihazı

El tipi metal dedektör

Yangın algılama ve söndürme sistemi

Kapı tipi metal dedektör

Kapalı devre kamera sistemi

42 - X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

70 cm

Ready konumunda

50 cm

1 m

1.50 mt

43 - Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?

Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi

Görüntünün netlik ayarının yapılması

Görüntünün açısının değiştirilmesi

Görüntünün renklendirilmesi

Görüntünün 90 derece döndürülmesi

44 - Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?

Metal arama dedektörleri

İz dedektörleri

X-Ray

Yaya devriye

Alarm sistemleri

45 - Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV) elemanlarından değildir?

Monitör

Kamera

Switcher

Turnike

Video motion

46 - Aşağıdakilerden hangisi, kırık hakkında yanlış bir bilgidir?

Kırık bölgesinde hareket kısıtlılığı olur

Kırık bölgesinde ağrı olur

Kırık bölgesi sabit tutulmalıdır

Açık kırıklarda kanama ve yara enfeksiyonu çok büyük risktir

Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye sokulmalıdır

47 - Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika sabun ve soğuk suyla yıkanır

Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır

Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır

Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır

Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi hareket ettirilmez ve ovalanmaz

48 - Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Kalbe bası uygulanır

Hasta yüzüstü yatırılır

Hasta oturtulur

Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir

Karına kuvvetli baskı uygulanır

49 - Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Burkulmanın olduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur

Burkulma bölgesinde kırık olup olmadığını anlamak için o bölge her yöne hareket ettirilir

Çıkan eklem, ilk yardımcı tarafından sabit tutulur

Dokuların şişmemesi için burkulmanın olduğu bölgeye elastik bandaj uygulanır

Burkulmanın olduğu bölgeye soğuk uygulama yapılır

50 - Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yaradaki kanama durdurulmaz

Yaraya güneş gelmesi için üzeri açık bırakılır

Yaranın temizliğinin sağlanması için içerisinde yabancı cisim olup olmadığı kurcalanır, varsa çıkarılır

Yaradan dışarı çıkan kemik ve doku parçaları içeri sokulur

Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez

51 - Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?

Mide

Akciğer

Karaciğer

Dalak

İnce Bağırsak

52 - Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Hemen ayağa kaldırılır

Su içirilir

Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir

Oturtulur

Kuvvetli bir şekilde sallayarak uyanması sağlanır

53 - Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Öncelikle kendi aracınızı tehlike oluşturmayacak bir alana çekmek ve aracınızın görünür olmasını sağlamak

Mümkün olan en hızlı şekilde 112’yi arayarak/aratarak yardım istemek

Olay yerinin güvenliğini sağlamak için kaza yapan aracı sabitlemek

Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek

İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak

54 - Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz?

Hasta/yaralı sırt üstü düz yatırılır

Yiyecek ve içecek bir şeyler verilebilir

Hasta yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak bacaklarının altına destek konulur

Isı kaybına karşı hastanın üstü örtülür

Yardım gelene kadar hasta/yaralının yanında kalınır

55 - Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

İlk yardım

Acil tedavi

Tıbbi yardım

İlk tedavi

Cerrahi girişim

56 - Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Yanma

Yangın

Ateş

Yanıcı Madde

Alev

57 - Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek

Su baskınlarına müdahale etmek

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak

Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak

Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak

58 - Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I. Kondüksiyon (iletim) II. Konveksiyon (taşınım) III. Radyasyon (ışınım)

Yalnız I

Yalnız III

II, III

I, II, III

I, II

59 - Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

E

A

D

B

F

60 - Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?

Tsunami

Sel

Deprem

Erozyon

Toprak kayması

61 - Doğalgazın kullanıldığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama dedektörü kurulması gerektiğinde, dedektörün kurulacağı bölge seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tavan

Tavana yakın herhangi bir bölgeye

Taban

Tabana yakın duvara

Duvara uygun olan bir yere

62 - Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenlerden hangileri doğrudur? I. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır II. Gaz vanaları kapatılmalıdır III.Prizlere takılı olan fişler çekilmemelidir IV.Kapı ve pencereler açılmalıdır

II-III

I- II-III

II-III-IV

I-IV

I-II-IV

63 - Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için kullanılamaz?

Sağlık ve sosyal bakımdan zarar oluşturması

Fiziki bağımlılık oluşturması

Merkezi sinir sistemini etkilemesi

Psikolojik bağımlılık oluşturması

Pahalı olması

64 - Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesi, bu amaçla çeşitli çabalar içine girmesine rağmen bırakamaması, bu esnada yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi ve kullandığı maddenin dozunu devamlı arttırması durumuna uygun olan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Madde Bağımlılığı

Fiziksel Bağımlılık

Psikolojik Bağımlılık

Tolerans

Madde Yoksunluğu

65 - Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır? I. Su II. Kum III.KKT (kuru kimyevi toz) IV.Köpük

Yalnız II

I, II, III, IV

Yalnız I

I,II

I, III

66 - Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede izlenen aşamalardan biri değildir?

Alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak

Problemin nedenlerini anlamaya çalışmak ona yönelik çözüm aramak

Yeni çözüm önerileri ve yolları üretmek

Kendi çözüm yöntemini doğru kabul etmek

Kararı hızlı, etkin ve doğru almak

67 - Aşağıdakilerden hangisi Empatinin faydalarından değildir?

Empati ilişkilerde doyumu sağlar

Empati bireyin kendisini yalnız hissetmesini önler

Empati farklı bakış açısı geliştirmez

Empati bireyin kendisini daha rahat ifade etmesini sağlar

Empati, iletişimde yaşanan problemleri giderir

68 - Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır?

Toplumsal diyalog

Halkla ilişkiler

Beden dili

Empati

İletişim

69 - Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden değildir?

İş ve çalışma düzeni

Güven duymama

Kararlara katılım

Ücret

Yöneticinin tavır ve davranışları

70 - Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?

Belli aralıklarla soru sormalı

Karşınızdakinin konuşmalarını tekrarlamak

Anlıyorum, evet gibi geri bildirimlerde bulunmak

Uygun aralıklarla başını sallar

Yüzüne bakarak dinlemek

71 - Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Bakışlar

Bedenin duruşu

Başın hareketleri

Jestler

Düşünceler

72 - 30-35 cm’lik bir alanı kapsar. Duygusal bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmesine izin verilir. Bu o kişiye güvenildiği, yakın olarak görüldüğünü gösterir. Yukarıda tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir?

Kişisel mesafe

Mahrem mesafe

Sosyal alan

Ortak alan

Kamusal alan

73 - Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Kültüre göre biçimlenme

Sesli iletişimi etkin kılma

Kişiler arasındaki iletişimi sağlama

Güvenilir iletişim oluşturma

İletişim yokluğunu imkansızlaştırma

74 - …………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İletişim

Empati

Örgüt

Kalabalık

Eğitim

75 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

Etkilemek ve yönlendirmek için

Paylaşmak için

Haberleşmek için

Var olmak için

Karşımızdaki kişinin bilgisini ölçmek için

76 - Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?

Ben merkezcilik

Alınganlık

Kararsızlık

Duyarsızlık

Ön kabuller

77 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

İletişim bilinçli ve bilinçsiz olarak gerçekleşebilir

İletişim süreklidir

Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir

İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez

İletişim kaynak ve alıcının aktif olduğu bir süreçtir

78 - Bir toplumsal olayda göz yaşartıcı gaza maruz kalmış bir meslektaşına ÖGG Mehmet’in ilk yardım amaçlı olarak yaptığı aşağıdaki hangi tavsiyesi yanlıştır?

Gazlı ortamı derhal terk edip, temiz havaya çıkalım

Gözlerini rüzgâra karşı açık tut, varsa kontak lenslerini çıkar

Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerleri ovuşturarak yıka

Burnunu temizle ve normal nefes almaya gayret et

Göz yaşartıcı maddelerin bulaştığı giysilerini çıkart ve havalandır

79 - ÖGG Ahmet AVM’de görevlidir. Görev yerinde mukavemetle karşılaşmış ve kendisine saldıran silahsız kişiye karşı zimmetli copunu kullanmak zorunda kalmıştır. ÖGG Ahmet’in, copunu kullanırken, saldırganın özellikle hangi bölgesine vurmamaya özen göstermesi gerekir?

Göğüs

Kalça kası

Baldır kası

Bel alt kısmı

Ön kol bölgeleri

80 - Kanuna uygun herhangi bir gösteri yürüyüşünde görev yapan güvenlik görevlileri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?

Gösteri yürüyüşü sırasında karşı tarafların muhtemel saldırılarına karşı yürüyüşe katılanların güvenliklerini sağlamalıdır

Uyulması gereken kuralları ilgililere iletmelidir

Göstericiler ile gerçekleşen diyaloglarda emredici bir üslup yerine uyarıcı veya hatırlatıcı bir tavır sergilemek

Yürüyüş esnasında illegal slogan atanları hemen gözaltına alarak alandan uzaklaştırmalıdır

Farklı noktalarda görevli güvenlik görevlileri sürekli iletişim halinde olmalı ve koordineli hareket etmelidir

81 - Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda panik oluşmasına neden olan durumlardan birisi olamaz?

Bir tehlikenin hissedilmesi

Kaçma yollarının sınırlı veya kapalı olması

Tepe lambası yanan bir polis aracının yoldan geçmesi

Güvenilir iletişim eksikliği

Göz yaşartıcı gaz kullanılması

82 - Üniversitede küçük bir saldırgan grup mevcuttur ve henüz genel kolluk çağırılmamıştır. Genel kolluk gelene kadar bu grubun etrafını çevirerek kontrol altına almak durumunda kalan özel güvenlik görevlileri hangi toplu düzeni uygulamalıdırlar?

Saldırı düzeni

Çatı düzeni

Hat düzeni

Çember düzeni

Kama düzeni

83 - Spor müsabakalarında veya toplumsal olaylarda tehlike arz edecek bir kalabalık meydana gelmeye başladı ise güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Kalabalığı küçük birimlere bölerek bölgeden uzaklaştırmak

Otoriteyi hissettirmek için zor kullanma yetkisini kapsamında hemen silah kullanma

Eğer mümkünse kuvvete başvurmadan kalabalık önderini bölgeden uzaklaştırmak

Kalabalığı kontrol altında tutarak yayılmasını ve güçlenmesini önlemek

Ses yükseltici araçlarla dağılmaları, dağılmazlarsa zor kullanılarak dağıtılacakları ikazını yapmak

84 - ÖGG Osman, görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde, alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. ÖGG Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıklardandır?

Organize olmayan aktif kalabalık

Organize olmayan pasif kalabalık

Organize pasif kalabalık

Organize aktif kalabalık

İlgiye dayalı kalabalık

85 - Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğa karşı yapılacak müdahalenin genel amaçlarından birisi değildir?

Yakalanan kişileri cezalandırmak

Topluluğu dağıtmak

Suçluları yakalamak

Dağılan topluluğun tekrar toplanmasını önlemek

Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

86 - Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan grup aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Anlamlı gruplar

Amaçlı gruplar

Saldırgan gruplar

Paniğe kapılmış gruplar

Sakin gruplar

87 - Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir insanın grup içerisindeki davranışı ile grup dışındaki davranışı birbirinden çok farklı olabilir

Bireyler grup içerisinde kendilerini daha güvende hissedebilirler

Grup üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için sözbirliği etmişse, bireyin grup kurallarına uyması azalır

Grupların gücü, üyelerin tek tek güçlerinin toplamından daha büyüktür

Grup içinde yaşanan olaylar ve özellikle de çevrenin etkisiyle gerçekleşen değişimler hem grubun yapısında hem de üyeleri arasında çeşitli etkilere, bu etkiler de tepkilere neden olur

88 - Bilinen en eski terörist taktiği olan, toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Sabotaj

Tehdit

Suistimal

Tehlike

Suikast

89 - Yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmaya gerek yoktur?

İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu

Programda kullanılacak güzergâhlar

Ziyaret programı

Güzergahta bulunan boğma noktaları

Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri

90 - Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek

Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak

Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek

Havaya ateş etmek

Olay yerini boşaltmak

91 - Yaya olarak VIP (önemli kişi) koruma görevi yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangi hareket şekli yanlıştır?

Merdivenlerde, VIP’den (önemli kişi) önce bir koruma görevlisi çıkarak üst kat emniyetini almalıdır

VIP (Önemli kişi), merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır

Asansörden inişlerde, önce VIP (Önemli kişi) inmelidir

Döner kapı kesinlikle kullanılmamalıdır

Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir

92 - “Korunan kişinin ziyaret edeceği yerlerin güzergahla birlikte ziyaretten uygun bir süre önce güvenlik açısından yapılan kontrol ve planlamaların tümüne ……...denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Keşif

Araştırma

İnceleme

Tarama

Öncü İstihbarat

93 - Aşağıdakilerden hangisi suikastların nedenleri arasında sayılamaz?

Ekonomik

Kültür ve Turizm

Politik

Kişisel, psikolojik

İdeolojik

94 - Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir?

Toplantı ve konuşmaları sabote etmek

İntihar saldırısı

Küfretmek

Yumurta, domates ve benzeri şeyler atmak

Tükürmek

95 - Suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında; bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Hedef teslimi

Hedef tespiti

Hedef istihbaratı ve keşif

Eylemin planı

Eylemin icrası

96 - Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?

Protesto amaçlı domates veya yumurta atabilirler

Konuşmayı sloganlarla sık sık protesto edebilirler

Bozuk para, pet şişe, çakmak, ayakkabı vs. atabilirler

Sloganlarla kalabalığı tahrik edebilirler

Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler

97 - Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Genel kolluğun suç sonrası adli görevi bulunmamaktadır

Genel kolluk, özel güvenlik görevlilerinin görev alanından da sorumludur

Kamu düzenini sağlamaktan genel kolluk sorumludur

Genel kolluk, ülke genelinde görevli ve yetkilidir

Genel kolluk, iç güvenliği sağlamakla yükümlüdür

98 - Genel kolluk ile özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmayı hedefleyen proje aşağıdakilerden hangisidir?

ASİP

PATBİS

ÖGNET

KAAN

GÜVEN

99 - ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Gecikmeksizin olaya el koymak

En seri vasıtayla genel kolluğa haber vermek

Olayla ilgili soruşturma yapmak

Olay yeri ve delillerini korumak

Suç aletini muhafaza altına almak

100 - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah edilebilir?

Üniforma maliyetlerini azaltmak

Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki saygınlıklarını, güvenilirliklerini, aidiyet duygularını, kuruma bağlılıklarını ve görünürlüklerini arttırmak

Özel güvenlik üniformalarının genel kolluk üniformalarına benzer olmasını sağlamak

Renk kargaşasına son vermek

Özel güvenlik şirket personeli ile kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerini ayırt edilmesini