93. Temel Eğitim Sınav Soruları

1 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Özel güvenlik görevlisi, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz

Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz

Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır

2 - AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

Kişilik

Seyahat özgürlüğü

İfade özgürlüğü

Konut dokunulmazlığı

Hak arama özgürlüğü

3 - Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?

İş Kanunu

Türk Ceza Kanunu

İl İdaresi Kanunu

Anayasa

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

4 - Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

A

E

D

B

F

5 - Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

21

5

25

78

35

6 - Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir?

Genel kolluğa bilgi verme

Olay yerini muhafaza altına alma

Yakalananın ifadesini alma

Başka soyguncular olabileceği ihtimali ile sorumluluk alanındaki diğer dükkânları kontrol etme

Olayda elde edilen delillerin korunması için tedbir alma

7 - Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çalışmasını ve yetki kullanmasını etkilemez

Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir

İşyeri sahibinin onay vermesi halinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir

Yakalama yetkisi haricindeki yetkilerini kullanabilir

Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz

8 - “Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

İl İdaresi Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

9 - 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması halinde

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde

İşçinin on gün gözaltına alınması veya tutuklanması halinde

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde

10 - Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilir

Hizmet sözleşmeleri gizli olduğundan hiçbir yere bildirilmez

Özel güvenlik şirketlerinin, üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetleri için hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur

Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde valiliğe bildirilir

Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde valiliğe bildirilir

11 - Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Cezası affa uğradığından ve henüz işe başlamadığından kimlik kartı iptal edilmeyecektir

Aldığı hapis cezası süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır

Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir

Ceza zamanaşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır

Dava zamanaşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır

12 - Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilebilmesi için en az bir ay önce başvuru şartı aranır

Özel güvenlik uygulaması, komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir

Özel güvenlik izin belgesi faaliyetin devam ettiği adreste de geçerlidir

Adres değişikliği ile özel güvenlik izni iptale gerek kalmaksızın son bulmuştur

Özel güvenlik belgesinde adres belirtilmez

13 - Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

F

D

B

C

A

14 - Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik görevlilerinin, kendi adına taşıma ruhsatlı silahlarını, özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili herhangi bir izne gerek yoktur

Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullandıkları zaman görev alanı dışına çıkaramazlar

Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun, Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat ederek izin alması gerekir

Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin silahları için ayrıca Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir

Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerine, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmalarına izin verilirse Silah Demirbaş Defterine de kaydedilmez

15 - Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

İl İdaresi Kanunu

İş Kanunu

Türk Ceza Kanunu

16 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. Maddesine göre yakalama

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

Her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme

Olay yerini ve delilleri koruma

Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama

17 - Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Özel güvenlik görevlileri korudukları yerlere girişte, her hal ve şartta kimlik sorabilirler

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma ve kimlik tespitine yönelik genel kollukla aynı şartlarda yetkileri vardır

Özel güvenlik görevlileri şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler

Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilirler

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri yoktur

18 - Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Mahalli Mülki Amiri

İl Özel Güvenlik Komisyonu

İçişleri Bakanlığı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

Defterdarlık

19 - Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?

El ile üst araması yapmalıdır

Şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep etmelidir

Gözle yapacağı kontrolden sonra şahsın girişine müsaade edebilir

Şahsın kimlik tespitini yaparak girişine müsaade etmelidir

Şahsın fotoğrafını çekip kimliğini aldıktan sonra girişine müsaade etmelidir

20 - Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?

Komiser

Başkomiser

Emniyet Amiri

1.Sınıf Emniyet Müdürü

4.Sınıf Emniyet Müdürü

21 - Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?

Bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilir

Silah taşımaya haiz olduğu için herhangi bir işleme uygulanmaz

Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz

Aynı ilde bir daha çalışamaz

İdari para cezası verilir

22 - Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir

Özel güvenlik şirketine faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması gerekir

Özel güvenlik şirketinin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur

Özel güvenlik şirketleri, şubelerini on beş gün içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir

23 - Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Çevre engelleri

İkaz levhaları

Gözetleme kuleleri

Bariyerler ve kilit sistemleri

Aydınlatma sistemleri

24 - İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz?

Güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olması

Lisans mezunu olması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması

25 - Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Madde alınıp yolcu gönderilir

Şahıs bekletilir, Polise haber verilir

Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir

Madde kontrol için laboratuvara gönderilir

Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir

26 - ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?

Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir

Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır

Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir

Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir

Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir

27 - İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir?

Çevreden bırakanı gören olup olmadığını araştırır

Sahibini araştırır

Paketle ilgili bilgi bulunamaz ise şüpheli olarak değerlendirir

Paket ıslatılarak olası patlama önlenmeye çalışır

Emniyet hattı oluşturur, genel kolluğa bilgi verir

28 - Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

Kolluğa haber verir

Yakalama yapar

Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir

Zor kullanır ve arama yapar

Alışveriş merkezine girmesine izin vermez

29 - I. Görevi süresince oturulabilir II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez. Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

I ve II

III ve V

IV ve V

Yalnız IV

Yalnız V

30 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?

Meraklı kalabalık

Fırsatçılar

Hava koşulları

Sanık

Görevli personel

31 - Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?

Mağaza kasasından hırsızlık yaparken suçüstü görülen kişinin yakalanması

Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son altı aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması

Hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması

Patlama riskine karşı girilmesi tehlikeli görülerek yasaklanan yere zorla girmeye çalışan kişinin engellenmek maksadıyla yakalanması

İntihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması

32 - Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?

Görev yerini terk edemeyeceğini, şahsa kolluğu aramasını söyler

Zabıtayı arayarak konuyu bildirir

Site yöneticisini arayarak konuyu bildirir

Güvenlik şirketini arayarak konuyu bildirir

Hemen bahse konu yere geçer konuyu araştırır, konu söylenen gibiyse hemen ilgili birimlere (kolluk, itfaiye, sağlık v.b) bilgi verir, bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır

33 - Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir?

Hırsızlık suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında

Tuvalette tabanca bulduklarında

Giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde

Cinsel taciz suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında

Restoranda hakaret suçunu işleyen tarafların birbirlerinden şikâyetçi olduklarında

34 - .Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Yakalama tutanağı

Tespit tutanağı

Emanete alma tutanağı

Zor kullanma tutanağı

Teslim tesellüm tutanağı

35 - I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

I-III

I-IV

IV-III

I-V

IV-V

36 - Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?

Olay yeri inceleme tutanağı

İfade alma tutanağı

Yer gösterme tutanağı

Suçüstü tutanağı

Kimlik tespit tutanağı

37 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?

Uyuşturucu maddeler

Toksit maddeler

İlaçlar

Atış artıkları

Kemik parçaları

38 - ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?

Suçüstü halinde sanığı/şüpheliyi yakalar

Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar

Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar

Olay yerini koruma tedbirlerine aykırı davrananları men eder

Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar

39 - ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?

Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler

Emrin yazılı olmasını isterler, yazılı verilirse yerine getirirler

Hırsızlığın önüne geçmek için emri yerine getirirler

Sorumluluk fabrika müdüründe olduğundan emri yerine getirirler

En üst yetkili emri verdiği için emri yerine getirirler

40 - I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır. Hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır? IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır

I ve II

I, III ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

Yalnız II

41 - Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?

Planlayıcı görevler

İdari görevler

Adli görevler

Koruyucu görevler

Yardım görevleri

42 - Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?

Spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olarak görev almak

Spor alanında güvenlik kontrolü yapmak ve genel kollukla birlikte iç güvenliği sağlamak

Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak

Spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerin sokulmasına ve kullanılmasına engel olmak

Spor alanında söz ve davranışlarla hakarette bulunanları kolluk görevlisine bildirmek

43 - Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?

Eroin

Kokain

Meskalin

Asetik asit

Amfetamin

44 - ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?

Gördüklerini

Duyduklarını

Anlatılanları

Bildiklerini

Hayal Ettiklerini

45 - Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Boy

Saç rengi

Korku durumu

Cinsiyet durumu

Yüz durumu

46 - Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

Kameralar

IR sistemleri

Metal dedektörleri

PIR dedektörleri

X-Ray cihazları

47 - Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır?

X-ray cihazı

Aydınlatma sistemi

Kartlı geçiş sistemi

Metal detektörleri

Araç kapan

48 - Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? Yetişkinler / Çocuklar / Bebekler

Tek elle / İki parmakla / Çift elle

Çift elle / İki parmakla / Tek elle

Çift elle / Çift elle / Tek elle

Çift elle / Çift elle / İki parmakla

Çift elle / Tek elle / İki parmakla

49 - Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?

Bodyscanner tarama sistemleri

Patlayıcı-Narkotik tespit sistemleri

X-ray sistemleri

Kapı tipi arama detektörleri

El tipi arama detektörleri

50 - X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

75 cm

90 cm

110 cm

50 cm

25 cm

51 - Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır

Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır

Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır

Temel yaşam desteği yapılmalıdır

Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

52 - El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?

Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir

Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır

Soğuk su dolu bir kabın içine konulmalıdır

İçi buz dolu bir kabın içine konulmalıdır

Kopan parça bir torbanın içine konulup polise teslim edilmelidir

53 - Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Su toplamış yerler patlatılır

Yanık üzerine yanık merhemi sürülür

Yanık bölgeler ( parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapılır

Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır

Yanmış alandaki deriler kaldırılır

54 - Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?

Kesik kesik fışkırır tarzda

Daha az kan kaybedilir

Kalp atımı ile uyumlu

Durdurulması zor

Açık renkli

55 - Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?

Kaza noktasının önüne ve arkasına uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi

Yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemesi

Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınması

Yaralının endişelerinin giderilmesi

Tıbbi yardım istenmesi (112)

56 - Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?

Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması

Ağrı

Kanama

Yaranın içinde yabancı cisim olması

Yara kenarlarının ayrılması

57 - İlk yardım nedir?

Olay yerinde ilaç verilerek yapılan girişimdir

Ambulansta sağlık personeli tarafından yapılan girişimdir

Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir

Hastanedeki sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaledir

Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla aşılama yapılmasıdır

58 - Acil tedavi nedir?

Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir

Yardım çağırmaktır

Olay yerinde yapılan müdahaledir

Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir

Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir

59 - Şok nedir?

Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir

Uzun süren bilinç kaybıdır

Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır

Ani basınç artması sonucu denizde oluşan dalgalardır

Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır

60 - Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?

Ecstasy

Amfetamin

LSD

Afyon

Captagon

61 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Suçları soruşturma

İfade alma

Teknik takip

Teknik izleme

Görev alanı içinde suçu önleme ve genel kolluğa haber verme

62 - Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Gümrük Muhafaza Amirinin

Köy Korucusunun

Zabıta Amirinin

Belediye başkanı ve belediye meclisinin

Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin

63 - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?

Polis

Jandarma

İnfaz Koruma

Sahil Güvenlik

Özel Harekat

64 - Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?

Özel kolluk

Polis

Adli kolluk

Yetkili kolluk

Özel güvenlik

65 - Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmalıdır

Asansörden inerken önce önemli kişi inmemelidir

Mümkünse döner kapı kullanılmalıdır

Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce korunan kişi geçebilir

Camlı asansör ile çıkılıyorsa korunan kişi cam kenarına alınır

66 - Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

Hedef seçimi

Saldırı planlanması

Saldırıdan vazgeçilmesi

Eylem

Kaçış

67 - Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?

Destek ekibi

Karşı saldırı ekibi

Yakın koruma ekibi

Keşif ekibi

İlkyardım ekibi

68 - Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

Yaya

Motorize

Bina

Konut

İşyeri

69 - Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?

Artçı personele

Koruma amirine

Araç amirine

Öncü ekibe

Sürücüye

70 - Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?

Keskin Nişancı Personeli

Artçı Koruma Personeli

Öncü Koruma Personeli

Bomba İmha Uzmanı

Sürücü

71 - Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?

İki araçla koruma

Üç araçla koruma

Konvoy halinde koruma

Tek araçla koruma

Dört araçla koruma

72 - Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Kondüksiyon

Konveksiyon

Konfeksiyon

Kondüsyon

Konstrüksiyon

73 - Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?

Yakın koruma ekibinin amacı

Öncü istihbarat çalışması

Temel koruma prensipleri

Kişisel fiziki koruma

Çağrı üzerine koruma

74 - Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğal gaz havadan hafif, Lpg havadan ağırdır

Her ikisi de havadan ağırdır

Her ikisi de havadan hafiftir

Doğal gaz havadan ağır, Lpg havadan hafiftir

Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır

75 - Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek

Su baskınlarına müdahale etmek

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak

Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak

Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

76 - Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?

Parlama şeklinde yanma

Hızlı yanma

Yavaş Yanma

Kendi kendine yanma

Patlama şeklinde yanma

77 - Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren

Fiziksel bütünlüğe zarar verici

Silahlı bir saldırı

Kimyasal bir saldırı

Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü

78 - Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

Otomatik sprinkler sistemi

Duman algılama sistemi

Alev algılama sistemi

Isı algılama cihazı

Gaz algılama sistemi

79 - “Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

Sempati

Özdeşim

Geri bildirim

Empati

Anlayışlı olma

80 - Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?

Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim

Yazılı kuralların titizlikle öğretilmesi

Güvenlik personelinin birbirine duyduğu güven

Güvenlik personeli arasındaki güçlü hiyerarşik yapı

Güvenlik personelinin çalıştığı ortam

81 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?

Empatik dinleme

Eleştirel dinleme

Eylemli dinleme

Katılımlı dinleme

Not alarak dinleme

82 - Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?

Sempati

Sevgi

Özgecilik

Empati

İtaat

83 - .Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?

Çatışma

Mobbing

Yargı

İdrak

Baskı

84 - İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Genel kültür

Artistik kültür

Yansıma

Manevi kültür

Alt kültür

85 - Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?

Uykusuzluk

Mide bulantısı

Yeme alışkanlığındaki artış

İştahsızlık

Uyuma isteği

86 - İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Gürültü

Kodlama

Kanal

Kaynak

Kod açma

87 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek

Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek

Karmaşık uzun cümleler

Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını artırır

88 - ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?

Gaz maskesi

Kask

Gözlük

Cerrahi maske

Koruyucu başlık

89 - Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çember düzeni kullanılır

Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat düzeni kullanılır

Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çatı düzeni kullanılır

Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat ve çatı düzeni kullanılır

Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır

90 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?

Zayıf el sıkışma

El gizlememe

Başka tarafa yönelme

Fazla yakınlaşma

Kolları kenetleme

91 - Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?

Kişiliğe değil, davranışa yöneliktir

Atılgan, cesaretli insanlar yaratır

İletişimi zedelemez

İlişkiyi geliştirir

Sorumluluk duygusunu geliştirmez

92 - Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?

Mahallede çıkan bir yangını izleyen kalabalık

Hastanede muayene için bekleyen hastalar

Camide ibadet eden cemaat

Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık

Durakta otobüs bekleyen kalabalık

93 - Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?

Yapısal değişiklikler yapma

Kaynakların artırılması

Uzlaşma

Çatışmayı görmezden gelme

Çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi

94 - CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cilt

Karaciğer

Akciğer

Burun

Gözler

95 - Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Grubun niteliğine göre üyeleri belli ölçüde birbirini tanırlar

Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır

Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez

Grupların, devamlılığı olan düzenli ilişkileri ve etkileşimi vardır

Grubu oluşturan üyelerin grup içinde kalabilmeleri için yapmaları gereken bireysel rolleri vardır

96 - Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?

Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı

Siyasi bir olay sonrası meydana gelen anlık toplanmalar

Halkı infiale getirecek tarzda tecavüz ve cinayet gibi bir olayın gerçekleşmesi

Derbi müsabakası sonrası karşıt taraftarların sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlamaları

Karşıt siyasi gruplar arasında başlayan çatışmalar

97 - ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?

Tek başına saldırgan gruba engel olmalıdır

Saldırgan gruba engel olmaya çalışan karşı grubu da yanına alarak müdahale etmelidir

Olayı görmezden gelip yoluna devam etmelidir

İşyerindeki özel güvenlik görevlisi arkadaşlarından destek isteyip onlarla birlikte müdahale etmelidir

Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir

98 - Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?

Varsayılan alan

Özel Alan

Kişisel alan

Sosyal alan

Ortak alan

99 - Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

Grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunulması

Rektörün bilgilendirilmesi

Genel güvenliği tehlikeye düşürmemek kaydıyla mevcut kuvvetlerin ilgili alana yönlendirilmesi

Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi

Topluluk büyümeden dağılmaları için gerekli gayret ve çalışmaların yapılması

100 - Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

Korku

Saldırganlık

Yetersizlik

Panik

Antisosyal kişilik bozukluğu