92. Temel Eğitim Sınav Soruları

1 - Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

5188 sayılı Kanun

2559 sayılı Kanun

6136 sayılı Kanun

5442 sayılı Kanun

7145 sayılı Kanun

2 - Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?

10 adet fişek

25 adet fişek

30 adet fişek

50 adet fişek

Silah başına kısıtlama bulunmamaktadır

3 - Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?

İl özel güvenlik komisyonu

Vali

İçişleri Bakanlığı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

Sivil kıyafetle görev yapmak için herhangi bir izne gerek yoktur

4 - Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?

48

24

56

36

60

5 - Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

Suçun devamına engel olmak

Suç delillerini muhafaza altına almak

Genel kolluğa bilgi vermek

Tutanak tanzim etmek

Tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek

6 - Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?

İş Kanunu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

7 - Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

20 adet fişeğin en az 10 adedinin hedefe isabet etmesi

30 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi

10 adet fişeğin en az 5 adedinin hedefe isabet etmesi

25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi

Fişek sayısına bakılmaksızın en az bir adedinin hedefe isabet etmesi

8 - Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?

10

20

40

60

65

9 - “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?

Türk Ceza Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

T.C. Anayasası

Medeni Kanun

Ticaret Kanunu

10 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı maddesine göre yakalama

Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama

Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma

11 - Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?

Mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığından, bir şey yapmasına gerek yoktur

İvedilikle genel kolluğa bilgi verir

Alışveriş merkezi yönetimine haber vererek, aldığı talimata göre hareket eder

Yakalanan gencin kimlik bilgilerini alarak olayı soruşturmaya başlar

Mağazanın çevresine olay yeri girilmez bantları çekerek olay yerinde inceleme yapar

12 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?

4857 sayılı İş Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Nüfus Hizmetleri Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

13 - Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?

Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı

Valilik veya Kaymakamlık

Ticaret Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

14 - “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

Türk Ceza Kanunu

Türk Medeni Kanunu

İş Kanunu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

İmar Kanunu

15 - Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

Uçuş kapısına geçecek yolcuların kimliğini sorma

Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete alma

Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini dedektörle arama

Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama

Uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-Ray cihazından geçirme

16 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

Karşılıksız yararlanma

Haksız arama

Kişisel verilerin kaydedilmesi

17 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?

Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz

Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz

Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz

Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır

18 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?

Körlük veya gece körlüğü olmamak

Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

Kişilik bozukluğu olmamak

Sigara bağımlılığı olmamak

19 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?

Kişilerin korunması

Bina ve tesislerin korunması

Trafiğin düzenlenmesi

Para ve değerli eşya nakilleri

Toplantı, konser, sahne gösterileri gibi etkinlikler

20 - Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

Özel güvenlik hizmetinin azami kaç kişiyle yürütüleceği

İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı

Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği

İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın niteliği

Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği

21 - Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?

Önleyici görevi

Adli görevi

İdari görevi

Özel kolluk görevi

Özel kolluk görevi

22 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?

Yapıştırıcı madde

Kan

Parmak izi

Kovan

Araç lastik izi

23 - Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?

Suçları önlemek

Aranan şahısları yakalamak

Mal ve can güvenliğini sağlamak

Korunan yerin güvenliğini sağlamak

Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek

24 - AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Olay yerinde bulunan suç delillerinin tamamını toplar

Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir

Suçu derhal soruşturmaya başlar

Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır

Yerde bulunan delilleri elleri ile yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır

25 - Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?

Varsa olay yeri çevresindeki kalabalığa güven vermek ve sakinleştirmek

Heyecanlı ve panik yapmış olarak görünmemek

Rehine olayının olduğu bölge ve çevresini kalabalıktan arındırmak

Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek

Rehine alanların kontrolden çıkmalarına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak

26 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?

Teslim tesellüm tutanağı

Yakalama tutanağı

Şüpheli ifade tutanağı

Emanete alma tutanağı

Buluntu eşya tutanağı

27 - Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?

Televizyon

El dedektörü

X-Ray cihazı

Kamera

Kapı dedektörü

28 - I. Polis II. Suçtan zarar gören kişi III. Jandarma IV. Faili gören herkes Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?

Yalnız I

I, III ve IV

I ve II

I ve III

I, II, III ve IV

29 - Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Devriye bölgesi daha sık kontrol edilir

İhbarlara daha hızlı bir şekilde cevap verilir

Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur

Acil bir durum olmadığı müddetçe trafik kurallarına uyulmalıdır

Etrafı detaylı görebilecek hızda devriye görevini yapmalıdır

30 - Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?

Maytap

Bıçak

Uyarıcı madde

Araba anahtarı

Meşale

31 - Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?

Şüpheli paketin kontrol edilmesi

Şüpheli paketin etrafında insandan arındırılmış alan oluşturulması

Genel kolluğa derhal haber verilmesi

İlgisiz kişilerin arındırılmış alana girmelerine müsaade edilmemesi

Basına bilgi verilmemesi

32 - Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Arşivlenebilir

Karşılaştırılabilir

Değiştirilebilir

Sınıflandırılabilir

Benzemez

33 - Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?

Silah

Kelepçe

Cop

Fiziki engeller

Göz yaşartıcı gazlar

34 - Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Olağan devriye

Olağanüstü devriye

Dairesel devriye

Planlı devriye

Geri dönüşlü devriye

35 - Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir?

Siteye gelen misafirlerin gidecekleri konut ile irtibat kurularak yönlendirilmeleri

İlgisiz kişilerin girişlerinin engellenmesi

Siteye giren araçların gözlenmesi

Site sakinlerinden aidatların toplanması

Görev devir teslimlerde rapor yazılması

36 - Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Alınan yanlış önlemler, görevli olmayan personel, fırsatçılar (hırsızlar, yankesici vs.)

Mağdur ve mağdur yakınları ile fail (şüpheli) ve fail (şüpheli) yakınları

Olayın faili ve ona yardım ve yataklık eden kişiler, işbirlikçileri

Basın mensupları, meraklı kalabalık ve ilgisiz kişiler

Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekibi

37 - Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Bina, işyeri vb. etrafında gözlem yapan kişiler

Taşıdıkları paket, eşyaları bırakıp ayrılan kişiler

Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler

Sıcak havalarda mont, kaban vb. giysiler giyen kişiler

Bina ve işyeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler

38 - Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

Altı aydan iki yıla kadar

Altı aydan beş yıla kadar

İki yıldan altı yıla kadar

İki yıldan beş yıla kadar

Bir yıldan dört yıla kadar

39 - Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?

Ayakta arama

Yüz üstü yatırarak arama

Arka üstü yatırarak arama

Diz çöktürerek arama

Duvar veya bir engele dayayarak arama

40 - AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?

Ziyaretçilerin üstlerini elle arama

Ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirme

Ziyaretçilerin üstlerini el dedektörü ile arama

Ziyaretçilerin çanta ve eşyalarını X-Ray cihazından geçirme

Ziyaretçilerin kontrolsüz bir şekilde içeriye girmesini engelleme

41 - Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?

Tel örgüler

Dedektör sistemleri

Demir parmaklıklar

Duvarlar, beton ve engeller

Bariyerler

42 - Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

Biyometrik cihazlar

Kartlı sistemler

Kapı tipi metal dedektörler

Turnike geçiş sistemleri

Bariyerler

43 - Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Kapı tipi dedektörle

X-Ray cihazı ile

CCTV ile

Kartlı okuyucu ile

Kamera ile

44 - İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

Geçiş kontrol sistemleri

Yangın algılama sistemleri

X-Ray cihazları

Turnikeler

Kapalı devre televizyon sistemleri

45 - Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

Kapı dedektörü

EDS sistemi

Eğitilmiş köpekler

Tomografi cihazları

X-Ray cihazları

46 - Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?

Vücutta kanın aktığı bölgeye

Kanayan damara

Kişinin cinsiyetine

Kanama miktarına

Kişinin fiziksel durumuna

47 - 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir

Olay yerine yakın herhangi bir adres verilmelidir

Kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir

Kazazedenin durumunu bildirmeye gerek yoktur

Kaza yerinin tam adresi verilmelidir

48 - Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?

İlkyardımcı öncelikle kendi gücünü değerlendirmelidir

Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir

Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır

Baş, boyun ve gövde daima aynı düzlemde olmalıdır

Kazazedeye mümkün olduğunca yakın çalışılmalıdır

49 - Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır

Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır

Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır

Temel yaşam desteği yapılmalıdır

Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

50 - Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Solunum: 8-10, Nabız: 50-80

Solunum: 12-20, Nabız: 60-100

Solunum: 12-20, Nabız: 110-130

Solunum: 8-10, Nabız: 60-100

Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

51 - Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

Toplardamar kanaması

Dış kanama

Kılcal damar kanaması

Atardamar kanaması

Doğal deliklerden olan kanama

52 - Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Öncelikle elektrik akımı kesilmelidir

Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir

Hasta veya yaralı hareket ettirilmemelidir

Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmelidir

112’den yardım istenmelidir

53 - Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?

Sıyrık

Kesik

Yırtık

Delinme

Hematon

54 - Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''.....................'' denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?

Zehir-Zehirlenme

Yanıcı-Yanma

Şeker-Şeker hastalığı

Enfeksiyon-Enjekte

Botulizim-Besin Zehiri

55 - Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?

Kalp hastaları

Tansiyon hastaları

Normal kilosunun çok altında ve çok üstünde olanlar

Yeterli miktarda su tüketenler

Beş yaş altı çocuklar

56 - Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Su

Isı

Yanıcı Madde

Yakıcı Madde

Karbondioksit

57 - Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?

Metan

Gaz yağı

Benzin

Tiner

Fuel-Oil

58 - Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Su

Kuru kimyevi toz

Karbondioksit

Köpük

Kum

59 - Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

Tsunami

Sel

Erezyon

Deprem

Toprak kayması

60 - Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

Yanma

Yangın

Ateş

Yanıcı Madde

Alev

61 - Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

F

B

D

C

A

62 - Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Bilgi işlem merkezi

Tiner

Benzin

Boya

Atık yağ

63 - Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?

Deprem

Sel

Çığ

Heyelan

Afet

64 - Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?

Esrar

LSD

Bonzai

Afyon

Kolonya

65 - Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

İlgi alanlarında değişme

Sosyal çevrede değişim

Aile ilişkilerinde azalma

Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme

Ruh halinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi

66 - İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?

Geri bildirim

Zaman

Mekan

Ortam

Ortak anlam

67 - İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sosyal medya iletişimi yüz yüze iletişimden daha etkilidir

Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır

İletişimin amacı bilgi almak değildir, bilgi vermektir

Kaynağın ve alıcının kimliği iletişim sürecinde herhangi bir etki yaratmaz

Mesaj sadece yazılı olarak iletildiğinde etkili olur

68 - İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru cümlesi içermesi

Zaman belirtmesi

Emir vermesi

Kodlanabilmesi

Açık ve anlaşılır olması

69 - Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?

Mesaj

Kaynak, verici

Alıcı

Kanal

Geri Bildirim

70 - Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Fark yoktur

Önce sempati sonra empati gelir

Önce empati sonra sempati gelir

Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır

Sempati de duygu vardır empatide duygu yoktur

71 - Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Madencilik

Üretim

Dil

İnşaat

Yol yapımı

72 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?

Algılama

İzafet çerçevesi

Kodlama

Gürültü

Yorumlama

73 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

Kodlama

Kod açma

Sorgulama

Yorumlama

Anlamlandırma

74 - Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kolları bağlı bir şekilde durması

Elleri belinde durması

Copu elinde vurarak durması

Ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması

Koltukta ayak ayaküstüne atarak durması

75 - Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?

Karşıdakinin yüzüne bakmak

Rahat pozisyonda durmak

Kollarımızı birbirine bağlamak

Açık beden duruşu

Göz teması kurmak

76 - Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?

Cesaretlendirme

Propaganda

Dezenformasyon

Bilgilendirme

Eğlendirme

77 - Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?

Kurum içi iletişim kurumun performansı doğrudan etkiler

Kurum içi iletişim kurum içinde kaosun oluşmasını engeller

Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını sağlar

Kurum içi iletişim kurumda motivasyonu artırır

Kurum içi iletişim kurum içi çatışmaları en aza indirir

78 - Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?

Üst kültür

Takım ruhu

Sosyalleşme

Bireysellik

Psikoloji

79 - Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

İrade zayıflığı

Taklit

Özenti

Kariyer

Telkine açık olma

80 - Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?

Seyirci kalabalık

İlgiye dayalı kalabalık

Bir aile fertlerinden oluşan kalabalık

Tesadüfî kalabalık

Saldırgan kalabalık

81 - Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?

Okula gelen öğrenciler

Eylemde çevreye zarar veren eylemciler

Havalimanındaki yolcular

Tiyatro seyreden kalabalık

Cenazeye katılan kalabalık

82 - Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?

Problem çözme

Uzlaşma

Hakeme başvurma

İletişimin arttırılması

Kaynakların azaltılması

83 - Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?

Bina işgali ve yağma

Kabarma ve horozlanma devresi

Topluluğun büyümesi

Önderlik

Fikri hazırlık

84 - Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?

1 metre

1,5 metre

2 metre

3 metre

4 metre

85 - İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

Sakinlik

Duygusallık

Panik

Tepki

Davranış

86 - Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?

Topluluk veya kalabalığı bölmek

Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak

Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak

Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek

Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak

87 - Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır? I-Bedeni kuvvet II- Maddi güç kullanımı III-Sözlü iletişim IV-Silah kullanımı

III-I-II-IV

II-I-IV-III

I-II-III-IV

III-II-I-IV

III-I-IV-II

88 - Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?

Kolluk kuvvetleri ile irtibat

Kontrol noktası çalışmaları

Fiziki güvenlik tedbirleri

Nokta ve devriye hizmetleri

Hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat

89 - Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

60

70

90

120

180

90 - Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?

Kapıların kesinlikle kapatıldığından emin olunmalıdır

İnerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır

Araca binerken ilk önce kapıya en yakın olan ayak araca konulmalıdır

İniş ve binişler hızlı ve güvenli olmalıdır

Araçlara iniş ve binişler çok kere denenerek tecrübe kazanılmalıdır

91 - Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?

Mümkünse tamamen zırhlı olmalıdır

Ülke şartlarına uygun olmalıdır

Yakıt tasarruflu olmalıdır

Çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır

Motoru güçlü, hızlı ve seri olmalıdır

92 - Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?

Dış çember

İç çember

Orta çember

Dar çember

Geniş çember

93 - Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?

Ambulans (Sağlık Ekibi)

İl Emniyet Müdürü’nün makam aracı

CAT aracı

Basın aracı

Trafik eskort aracı

94 - Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?

Şüpheci olmak

İletişim kabiliyetine sahip olmak

Yakışıklı ve bakımlı olmak

Ketum olmak

Bilgili ve kibar olmak

95 - CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

Özel harekat polisi

Bomba imha uzmanı

Hemşire

Bayan polis memuru

Araç kullanıcısı

96 - VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?

Utandırıcı durumlardan korumak

Fiziki tehditlerden korumak

Ölüm riskinden korumak

Küçük düşürücü hareketlerden korumak

VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek

97 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?

Genel kolluk

Belediye Zabıtası

Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerin sahibi

Valilik

Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

98 - Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kollamak

Bozulan düzeni sağlamak

İşlenen suç ve suçluları bulmak

Suçlulara ceza vermek

Suç sonrası adli görevleri yerine getirmek

99 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?

Özel güvenlik görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur

Özel güvenlik personeli belirlenmiş alanlarda görevli ve yetkilidir

Özel güvenlik görevlileri görev alanında suç işlendiği zaman suça el koyar, olay yerini muhafaza eder

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında suçla ilgili yakaladığı kişiyi ve muhafaza ettiği suç eşyasını genel kolluğa teslim eder

Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler

100 - Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır? I. Mülki İdare Amiri II. Genel Kolluk Amiri III. Özel Kolluk Amiri

I

II

III

I ve II

I, II ve III