103.DÖNEM TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK SORULARI

1 - Özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?

Silah taşıma ruhsatı

Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi

Görev belgesi

Silah satın alma belgesi

Silah nakil belgesi

2 - 5188 sayılı Kanun, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini kısıtlamıştır?

5188 sayılı Kanun’un yedinci maddesinde belirtilen yetkileri kullanamazlar

Görev alanı dışına çıkamazlar

Özel güvenlik şirketi veya özel güvenlik birimine ait motorlu taşıtları kullanamazlar

Genel kolluğa bilgi veremezler

İçişleri Bakanlığı veya valilikçe gerçekleştirilen denetimlerde hazır bulunamazlar

3 - Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin görevi değildir?

Site yönetimine aidat toplamada yardım etmek

Siteye gelen misafirlere gidecekleri yer konusunda yardımcı olmak

Siteye giren çıkan araçları takip etmek

Site sakinlerince istenmeyen misafirlerin girişini engellemek

Vardiya değişimlerinde rapor tutmak

4 - Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler/etkinlikler arasındadır?

Bankalar

Hastaneler

Sahne gösterileri

Okullar

Spor müsabakaları

5 - Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı

İl Özel Güvenlik Komisyonu

Çalışma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

6 - Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir?

Gümrük Muhafaza Görevlileri

Özel Güvenlik Görevlileri

Orman Muhafaza Görevlileri

İnfaz Koruma Görevlileri

Belediye Zabıtası Görevlileri

7 - Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da düzenlenen hususlardan değildir?

Özel güvenlik izninin verilmesi

Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması

Genel kolluk yetkileri

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri

Özel güvenlik komisyonunun teşekkülü

8 - AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Nilgün, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir?

Görev yaptığı ilçe sınırları içerisinde

Görevli olduğu il sınırları içerisinde

Sadece görevli oldukları alan içerisinde

Görev alanının 20 km çapındaki sınırları içerisinde

Tüm ülke sınırları içerisinde

9 - 5188 sayılı Kanun’da, özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıranlara yönelik yaptırım nedir?

Bir daha özel güvenlik alanında çalıştırılmaz

İdari para cezası verilir

Adli ceza verilir

Özel güvenlik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yönetici olamaz

Doğrudan bir yaptırımı yoktur

10 - 5188 sayılı Kanun’a göre, mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir?

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde

Hiçbir kurala bağlı olmaksızın her halde

Kişi, kurum ya da kuruluşların talebi halinde

Özel mülkiyet kapsamında özel güvenlik izni verildiği hallerde

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik özel güvenlik izni verildiği hallerde

11 - İl özel güvenlik komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Belediye başkanı

Vali yardımcısı

İl emniyet müdürlüğü temsilcisi

İl jandarma komutanlığı temsilcisi

Ticaret odası başkanı

12 - İl özel güvenlik komisyonu, aşağıdakilerden hangisine karar vermez?

Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

Güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketi tarafından yerine getirilmesi

Özel güvenlik izninde, özel güvenlik görevlilerinin ve kullanılacak silah ve teçhizatın azami miktarı ve niteliği

Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar

13 - 5188 sayılı Kanun’da, aşağıdaki durumlardan hangisi görev alanı ihlali olarak sayılmamıştır?

İşlenmiş bir suçun sanığının takibi

Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi

Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması

Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlike bulunan kişinin takibi

Para ve değerli eşya nakli gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu

14 - 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik şirketi, şube açması durumunda ne kadar süre içerisinde ve nereye bildirmek zorundadır?

15 gün içinde ilgili valiliğe

Bir ay içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliğe

Bir ay içinde Ticaret Bakanlığına ve şirketin merkezinin bulunduğu valiliğe

İki ay içinde İçişleri Bakanlığına

Üç ay içinde İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarına

15 - Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Kanun’la yapılması öngörülen bildirimlerden biri değildir?

Özel güvenlik şirketinin hisse devirleri

Özel güvenlik yenileme eğitimi alan özel güvenlik görevlileri

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri

Özel güvenlik şirketinin üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlayacağı koruma ve güvenlik hizmeti

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi

16 - Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama

Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

Olay yerinin ve delillerine koruma amacıyla yakalama

Duyarlı kapıdan geçmek istemeyen kişileri yakalama

17 - Hukuk kurallarının kendi aralarında bulunan ve normlar hiyerarşisi olarak da adlandırılan astlık-üstlük ilişkisi gözetilerek aşağıdakiler sıralandığında, hangisi en üstte yer alır?

Genelge

Kanun

Yönetmelik

Anayasa

Kanun hükmünde kararname

18 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan değildir?

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak

Silahlı olarak görev yapacaklar için en az dört yıllık üniversite mezunu olmak

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak

19 - Aşağıda sayılan hallerden hangisi, özel güvenlik görevlisi tarafından görevi kapsamında işleyebileceği suçlardan biri değildir?

Usulsüz üst arama

Konut dokunulmazlığını ihlal

Orantısız zor kullanma

Keyfi yakalama

Askerlik ödevini yerine getirmeme

20 - Özel güvenlik görevlisi Osman, fark edilemeyeceğini düşünerek yerine arkadaşı olan Cemal’i, kendi kimlik kartını vererek nöbetine göndermiş ancak, yapılan denetimde Polis Başmüfettişlerince durum tespit edilerek, ilgililer hakkında soruşturma açılmıştır. Osman hakkında, 5188 sayılı Kanun kapsamında, hangi müeyyidenin uygulanması olasıdır?

Yalnızca idari para cezası uygulanacaktır

Hapis ve idari para cezası uygulanacaktır

İdari para cezası uygulanacak ve kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir

Yalnızca kimlik kartı iptal edilecektir

İdari para cezası uygulanacak ve altı ay süre ile kimlik kartı iptal edilecektir

21 - Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Mesut ile Deniz’in kullanabileceği yetkilerden birisidir?

İfade alma

Fotoğraf alma

Yakalama

Gözaltına alma

Kimlik tespiti

22 - Görev alanında bomba şüphesi olan bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Sema’nın öncelikli olarak yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Şüpheli paket çevresinde güvenli bir alan sağlayarak genel kolluğa derhal bilgi vermelidir

Paniğe kapılmadan şüpheli paketin içeriğini el detektörü ile kontrol etmelidir

Genel kolluk gelinceye kadar şüpheli paketi güvenli bir mesafeye taşımalıdır

Basın mensuplarının paketi görüntülemesine izin vermelidir

Şüpheli paketi ilgisiz kişilerin incelemesine izin vermelidir

23 - Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?

Yangın tutanağı

Suçüstü tutanağı

İfade alma tutanağı

Yakalama tutanağı

Emanete alma tutanağı

24 - Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan hangi tedbirler usule uygun değildir?

İz ve delil olabilecek nesneler bir araya toplanır

Olay yeri girilmez şeridi ile çevrilir

Olay yerinin temizlenmesi engellenir

Olay yerindeki cihazlar kullandırılmaz

Olay yerinde bulunan eşyalara dokundurulmaz

25 - Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen adli bir olaydan sonra elde edilen biyolojik bulgular (delil) arasında yer alır?

Kan, ter

Ateşli veya ateşsiz silahlar

Parmak izi

Kovan

Araç lastik izi

26 - Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsuru değildir?

Sistematik olması, tekrarlanarak devam etmesi

Kadın üzerinde fiziksel etkileri oluşması

Kadın üzerinde ağır duygusal etkileri oluşması

Çoğu zaman dışa aksettirme konusunda isteksiz olunması

Rastgele bir kişi tarafından işlenmesi

27 - Hangisi kamera izleme odasında (CCTV) görevli özel güvenlik görevlisi Aysun´un görevi ile bağdaşmaz?

Kamera görüntülerini sürekli takip etmelidir

Şüpheli durumlar kolluğa bildirilmelidir

Yerine gelecek görevli gelmeden izleme odasından ayrılmamalıdır

İzleme odasında bulunan cihazlar talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır

Devir teslim sadece sözlü olarak yapılmalıdır

28 - AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Şahin, kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Şahin’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Şahsı ve silahı tutanak karşılığı AVM yönetimine teslim eder

Genel kolluk gelinceye kadar şahsı AVM içinde takip eder

Şahsı muhafaza altına alarak, silahı ile birlikte genel kolluğa teslim eder

Silaha ruhsat alması konusunda şahsı uyarır

Şahıs silah ruhsatını alıncaya kadar silahı emanete alır

29 - Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Telsiz, dudaklardan 5-10 santimetre mesafede tutulur

Telsizden gizli haberleşme yapılmaz

Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmaz

Telsiz haberleşmeleri unvan üzerinden yapılır

Sağlıklı haberleşme yapılabilmesi için konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir

30 - Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman’ın devriye bölgesinde gelişigüzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Rutin devriye

Geri dönüşlü devriye

Dairesel devriye

Planlı devriye

Kombine devriye

31 - Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir? I. Cop II. Fiziki engel III. Bıçak IV. Basınçlı su V. Kelepçe

I

II

III

IV

V

32 - Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından birisidir?

Tutanaklar elle yazıldığında tükenmez kalemle yazılmalıdır

Tutanağa içeriğine uygun bir başlık verilmelidir

Eksik, gereksiz ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir

Tutanağın düzenlendiği yer, tarih ve saat yazılmalıdır

Tutanaklar doğru ve gerekli bilgileri içermelidir

33 - Özel güvenlik görevlisi Ayten, stadın giriş kapısında X-Ray cihazından geçen çantanın içerisinde şüpheli paket görüntüsü elde etmiştir. Aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi yanlıştır? I. Çantanın sahibinin kimliğini görür ve içeri girişine müsaade eder II. Şüpheli paketi dışarı çıkarmadan çanta ile beraber güvenlik çemberine alır III. İçinde şüpheli paket olan çantayı emanete alır ve çıkarken sahibine iade eder IV. Çantanın sahibini muhafaza altına alır ve stada girişini engeller V. Acilen sorumlu kolluğa ve uzman ekibe haber verir

I-III

II-V

IV-II

I-V

IV-V

34 - Özel güvenlik izni verilen yerlerde yönetici, özel güvenlik sorumlusu, kişi, kurum veya kuruluşların yetkilileri tarafından belirlenen bölgede ………. amacıyla yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyetlere devriye denir. Yukarıda verilen devriye tanımında yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaz?

Emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak

Şüphelileri takip etmek

Şüphelileri yakalamak

Şüphelilerin ifadesini almak

Suç delillerini muhafaza altına almak

35 - Aşağıdakilerden hangisi/hangileri eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerdendir? I. Vücut yapısı II. Kekemelik III. Meslek

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III

36 - Aşağıdakilerden hangisi tren garında görev yapan özel güvenlik görevlisi Cemile’nin görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

Bulunmuş eşyayı emanete alma

Görevli olduğu alana girişte kimlik sorma

Olay yerindeki delilleri koruma

İlk yardımda bulunma

Delil toplamada kolluğa yardımcı olmak

37 - Bir sitede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hangi durumda konuta girmesinde yasal olarak bir sakınca yoktur?

Yardım istenildiğinde

Aşırı gürültü olduğunda

Kapı açık olduğunda

Kavga olduğunda

Eğlence olduğunda

38 - Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma için yanlıştır?

Her zaman ilk çare olarak düşünülmeli

Görevin ve koşulların gerektirdiği ölçüde kullanılmalı

Zor kullanmaya mecbur kalınmalı

Yasal mevzuata uygun olmalı

Gerekli şartlar oluşmalı

39 - Kamu güvenliğine ve düzenine, kişinin vücut ya da hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı aranmaksızın, özgürlüğünün fiilen kısıtlanarak geçici olarak denetim altına alınmasına ne denir?

Arama

Tutuklama

Emanete alma

Kontrol

Yakalama

40 - Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerde meydana gelen elektrik arızası ile ilgili üst amirlerine bilgi vermek için yazdığı yazı hangisidir?

Dilekçe

Rapor

Not alma

Tutanak

Bilgi verme

41 - Kapı tipi ve el tipi metal algılama dedektörlerinin kullanımında temel maksat aşağıdakilerden hangisidir?

Kesici, delici alet veya silah tespiti

Uyuşturucu madde tespiti

Patlayıcı madde tespiti

Yanıcı madde tespiti

Sahte para tespiti

42 - El tipi metal algılama dedektörü tarama yapılan şahsın vücuduna ne kadar mesafede tutulmalıdır?

15-50cm

100cm

50-100cm

2,5-7,5cm

40-50cm

43 - I. Konveyör bandı II. Sensör III. Dedektör IV. Jeneratör Yukarıda belirtilen sistem bileşenleri aşağıdaki sistemlerden hangisine ait bileşenlerdir?

İz dedektör

X-Ray

Yangın algılama sistemi

CCTV sistemi

Kartlı geçiş sistemi

44 - Kapı tipi metal dedektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Duyarlılık ayarı ile istenilen büyüklükteki metalleri algılayacak biçimde ayarlanabilir

Elektrik kesintilerinde sistem akü ile çalıştırılabilir

Alarm anında ses ve ışık ile uyarı imkanı sağlar

Radyasyon yayan cihazlardır

Cihaz üzerinde bulunan led gösterge giriş çıkış sayılarını gösterir

45 - Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

InfraRed kameralar

Dome kameralar

IP kameralar

Zoom kameralar

CCD kameralar

46 - Sıcak çarpmasında hangi ilkyardım uygulaması doğrudur?

Hastanın giysileri çıkartılmadan havadar bir ortama alınır

Hastanın bacakları yukarı kaldırılır, serin bir ortama alınır

Hasta bulunduğu yerden hareket ettirilmemelidir

Hasta kusturulmaya çalışılmalıdır

Hasta koma pozisyonuna getirilerek üzeri örtülür

47 - Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

Hemen aranır

Bilinç kontrolünden sonra aranır

1 tur temel yaşam desteğinden sonra aranır

Yapay solunum yapıldıktan sonra aranır

5 tur temel yaşam desteğinden sonra aranır

48 - Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

Koma pozisyonu

Şok pozisyonu

Yarı oturur pozisyon

Sırt üstü yatar pozisyon

Hasta bulunduğu pozisyonda bekletilir

49 - Bilinci kapalı olan hastanın solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılmalıdır?

Hasta oturtularak oksijen verilir

Hasta yan yatırılır

Hastanın ağzına air-way takılır

Hastaya baş-çene pozisyonu verilir

Hastaya damar yolu açılır

50 - Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

Toplardamar kanaması

Atardamar kanaması

Kılcal damar kanaması

Doğal deliklerden olan kanama

İç kanama

51 - Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?

45 - 80 arası

50 - 80 arası

110 - 130 arası

60 - 150 arası

60- 100 arası

52 - Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?

Koruma

Bildirme

Kayıt tutma

Kurtarma

ABC kontrolü

53 - Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

Kanama

Burkulma

Yara

Şok

Yırtık

54 - Kedi – köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk su ile yıkanır

Yara sıcak su ile temizlenir

Isırılan bölgeye ilaç sürülür

Isırılan bölgenin üzerine turnike uygulanır

yara üzeri açık bırakılır

55 - Yara yerinde kanama varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Kanama bölgesi kalp seviyesinin altında tutulur

İlaç sürülür

Hastaneye götürülür

Aşı yapılır

Kanama durdurulur

56 - Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır

Asansöre binilmemelidir

Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır

Deprem çantası hazırlanmalıdır

57 - Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az birinin saf dışı edilmesi olarak tanımlanan kavram nedir?

Söndürme

Yanma

Yangın

Patlama

Kaynama

58 - Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?

Boğma

Soğutma

Üfleme

Damıtma

Yakıtı giderme

59 - Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlayan söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Su

Köpük

Kum

Karbondioksit

Kuru kimyevi toz

60 - Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi veren ekip hangisidir?

Koruma ekibi

Kurtarma ekibi

Söndürme ekibi

İlkyardım ekibi

Komuta ekibi

61 - Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

Su

Kuru kimyevi toz

Karbondioksit

Köpük

Kum

62 - Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

Genleşme tehlikesi

Patlama tehlikesi

Elektrik tehlikesi

Çökme tehlikesi

Yüksek sıcaklık tehlikesi

63 - Gaz kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Gaz vanaları kapatılmalıdır

Açık lambalar kapatılır, fişler prizden çekilir

Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir

Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır

LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir

64 - Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar sınıfında yer alır?

Eroin

Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

Kodein

Metamfetamin

Esrar

65 - TCK Madde 191/1’e göre “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, ………… hapis cezası ile cezalandırılır.” Boşluğu dolduran doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

4 yıldan 12 yıla kadar

2 yıldan 5 yıla kadar

1 yıldan 5 yıla kadar

2 yıldan 6 yıla kadar

5 yıldan 10 yıla kadar

66 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögelerinden biri değildir?

Kaynak (Verici)

Alıcı (Hedef)

Kanal (Araç)

Ön kabuller

Geri bildirim (Dönüt)

67 - İletişim uzmanlarının insan davranışları üzerinde yaptıkları gözlem ve araştırmalar neticesinde; “Bir şeyler saklama şüphelenme, özgüven düşüklüğü” davranışı aşağıdakilerden hangi ile izah edilir?

Alınla oynama

Göz temasından kaçınma

Kolları kenetleme

Başka tarafa yönelme

Saati kontrol etme

68 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

Haberleşme

Paylaşmak

Sorun çıkarmak

Etkilemek

Yönlendirmek

69 - Birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır?

Kaynak (Verici)

Grup

Topluluk

Kalabalık

Aile

70 - Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma yapmak için yapılması gereken yöntemlerden birisi değildir?

Göz teması kurun

Beden dilini doğru kullanın

Ses tonunuza dikkat edin

Sözü biraz uzatarak ayrıntıya girin

Hazırlık yapın, konuşacağınız konu hakkında bilgi toplayın

71 - Söyleneni kabul etmeme, rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, az dikkat ile ifade edilen iletişim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

Kolları arkaya bağlama

Kolları kenetleme

Kulak arkasını ovma

Göz temasından kaçınma

Kaş arasına dokunma

72 - Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür. Yukarıda tanımlanan dinleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

Tuzak kurucu dinleme

Savunucu dinleme

Seçerek dinleme

Görüşte dinleme

Yüzeysel dinleme

73 - Özel güvenlik görevlisi, “ben diliyle konuşma” becerisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ben diliyle konuşma”nın tanımıdır?

Ben diliyle konuşma sözlerin tamamının kendisine ait olduğunu sık sık vurgulamaktır

Birinci tekil şahıs eki kullanarak konuşmaktır

Konuşmacının o konuşmayı yapmasının gerçek sebebini oluşturan duyguyu öne çıkararak konuşmaktır

Konuşmanın taşıdığı mesajın sorumluluğunu taşıdığını belirtmektir

Ben diliyle konuşma kişiliğimizi öne çıkararak konuşmaktır

74 - Özel güvenlik hizmetlerinde yasal sorumluluklar gereğince özellikle genel kolluk birimleriyle gerçekleştirilen resmî yazışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekli değildir?

Yazışmanın yapıldığı kurum ve birim adı tam olarak yazılmalıdır

Yazının başında tarih, konu ve sayı numarası bulunmalıdır

Yazının sonunda yetkili kişinin ismi, unvanı ve imzası bulunmalıdır

Yazının konusu olan husus en fazla iki cümlede ifade edilmelidir

Yazının ekindeki tüm belgeler ilk sayfanın altına listelenmelidir

75 - Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

Vücut dili kültürden kültüre göre farklılık gösterir

Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir

Vücut dili her zaman istemli bir harekettir

Vücut dili sadece insanlarda vardır

Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir

76 - “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Dinleme

İletişim

Sempati

Empati

Psikoloji

77 - Dil sürçmesi, kişiler arası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

Niyet edilmiş-yüz ifadesi

Niyet edilmiş-beden kullanımı

Niyet edilmemiş-yüz ifadesi

Niyet edilmemiş-sözlü iletişim

Niyet edilmiş-sözlü iletişim

78 - Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gazları taşıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için izin vermeye yetkili kişi/kurum hangisidir?

İl Sağlık Müdürü

İl Özel Güvenlik Komisyonu

Cumhuriyet Başsavcısı

Adli Tıp Kurumu Başkanı

Sağlık Bakanlığı

79 - Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden değildir?

İşlerin birbirinden bağımsız olması

Çıkar farklılıkları

Statü farklılıkları

Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik

İletişim eksikliği

80 - Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden değildir?

İnandırma

Ödüllendirme

Yalan söyleme

Zor kullanma

Ceza verme

81 - Çağlar, karşı karşıya kaldığı güçlüklere çabuk ve yapıcı bir çözüm bulamayan, akıl ya da fiziksel yönden bir eksiklik göstermemekle birlikte davranışları kararsız, topluma uyum güçlüğü çeken bir kişidir. Ayrıca ileri görüşlü olmadığından geleceğe ait planlar da yapamaz, kendisinde güçlü bir kişilik yapısı oluşmadığından çoğunlukla maddi ve manevi olarak destek gördüğü kişilere karşı çocukça bağımlılık hissi duymaktadır. Yukarıdaki metinde özelliklerinden bahsedilen Çağlar’ın durumu aşağıda sayılan kalabalık içindeki kişi tiplerinden hangisine uygundur?

İhtiyatlılar

Destekleyiciler

Tesir altında kalanlar

Seyirciler

Atılganlar

82 - Kültürel, sanatsal veya benzer amaçlarla düzenlenen gösterilerde, faaliyetin icra edildiği yerde izleyenlerin taşkınlık veya saldırılarına karşı 360 derece korunması, fiziki engeller ile desteklenen tampon bölge oluşturulması gibi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Hakem koruma

Stadyum koruma

Araç koruma

Müsabaka koruma

Sahne koruma

83 - Aşağıdakilerden hangisi kalabalık içindeki kişi tipleri arasında yer almaz?

Liderler

Provokatörler

Çevikler

Tesir altında kalanlar

Seyirciler

84 - Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından birisi değildir?

Dış dünyayı görmemizi sağlar

Eğitmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek

Kişiler arası çatışmaya neden olma

Kültürün nesilden nesile geçmesine katkıda bulunma

Etkileme, kamuoyu oluşturma

85 - Çatışma yönetimi; çatışan tarafların ya da çatışmanın dışındaki başka bir tarafın karşılıklı etkileşimde bulunarak çatışmayı belirli bir yönde sonuçlandırabilme girişimleri olarak tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri için söylenemez?

Problem çözme

Uzlaşma

Politik yaklaşımlar

Çatışma kaynağının ortadan kaldırılması

İletişimin kesilmesi

86 - Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin uygulayacağı başlıca müdahale ilkelerinden birisi de güvenlik görevlilerini olaylara müdahale ederken kendi kişisel tutumları ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmemeleridir. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi müdahale ilkeleri için söylenemez?

İkna edici ve inandırıcı olmalıdır

Hiçbir şekilde diyaloğa girilmemelidir

Tahriklere ve tahrikçilere engel olmalıdır

Güvenliğin sahip olduğu, teçhizat, bilgi, teknik ve donanımı, gerektiğinde kullanılacağı imajını kararlı bir şekilde karşı tarafa göstermelidir

Provokatif eylemlerde bulunacak kişilerin yöntemleri iyi bilinmelidir

87 - Üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu ÖGG Taner’in, ikazlara rağmen dağılmayan ve rektörlük binasına girmek isteyen kalabalığın binaya yaklaşmasını ve girmesini önlemek için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Toplanma düzeni

Çember düzeni

Çatı düzeni

Kama düzeni

Hat düzeni

88 - Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Saldırıyı fark eden koruma personeli diğerlerine saldırıyı ve yönünü bildirir

Saldırganı etkisiz hale getirmek için maksimum eleman kullanılır

Saldırganı en yakındaki kişi etkisiz hale getirir

Kaçış yönü saldırının tersi istikameti veya güvenli yere doğru olmalıdır

Önemli kişi çabuk ve sakin şekilde güvenli yere götürülür

89 - Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak

Ziyaret edilecek mevkideki güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak

Hava durumuna göre değişen şartlara göre değişim yapmak

Ziyaret edilecek mevkideki ucuz alışveriş merkezlerini tespit etmek

90 - İstanbul İli Taksim Meydanında (kalabalığın yoğun olduğu bir meydandır) yakın koruma görevi yapan koruma görevlileri silah kullanmak zorunda kaldıklarında aşağıdaki silahlardan hangisini tercih etmelidir?

G3 piyade tüfeği (uzun namlulu)

M-16 piyade tüfeği (uzun namlulu)

MP-5 makinalı tabanca

AK-47 piyade tüfeği (uzun namlulu)

Bixi makinalı tüfek (uzun namlulu)

91 - Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişi (VIP) makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir?

Ön ve arka tamponlar güçlendirilmiş olmalıdır

4 çekerli olmalıdır

Aracın tamamı zırhlı olmalıdır

Aracın üstü açılabilir olmalıdır

Arka ve yan camlar koyu film ile kaplanmış olmalıdır

92 - Koruma ekipleri, korunan kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği gibi en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Yukarıda verilen bilgi ışığında kurulacak kapsamlı bir koruma düzeninde bulunmayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Keşif ve istihbarat ekibi

Öncü-eskort ekibi

Karşı saldırı ekibi

Eğitim ekibi

Çevik kuvvet ekibi

93 - Temel Koruma Prensipleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu söylenemez?

Yakın koruma hizmetlerinde aktif koruma tedbirleri uygulanır

Koruma personeli ile korunan kişi arasında yakın bağ oluşması gerekir

Yakın koruma tedbirleri esnek olmamalı, ortama göre şekil değiştirmemeli

Teknolojik gelişmeler suikastçıların işini kolaylaştırır

Yakın koruma hizmetleri güvenlik teknolojisi paralelinde sürekli yenilenmeli

94 - Amaç öldürmek değildir, kişi canlı olarak kıymetlidir, bir sığınak, istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki suikast metot ve yöntemlerinden hangisinin kastedildiği söylenebilir?

Yakın mesafeden ateşli silahlı saldırı

Yakın mesafeden ateşsiz silahlı saldırı

Uzak mesafeden silahlı saldırı

Patlayıcı madde kullanmak suretiyle saldırı

Kaçırma rehin alma suretiyle saldırı

95 - Öncü istihbarat çalışmasında, aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli değildir?

Varış noktasında kitabevi olup olmadığı

Güzergah seçimi

Giriş - Çıkış noktaları

Korunan önemli kişiye (VIP) güvenli bir alan oluşturulması

Korunan önemli kişinin (VIP) programı

96 - Aşağıdaki maddelerden hangisi güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

Koruma personeli için koruma odası oluşturulmalı ve gerekli teçhizatla donatılmalıdır

Fiziki güvenlik tedbirleri olmalıdır

Tüm kapılar, pencereler ve garajların kapıları devamlı kilitli olmalıdır

Bahçe çimlendirilmeli, çiçek ekilmelidir

Konutta koruma hizmeti 24 saat esasına göre yapılmalıdır

97 - Suikastlarda en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?

Uzun menzilli silahlarla saldırı

Bomba, patlayıcı madde ve mayın kullanmak

Zehirleme, intihar eylemi suretiyle saldırı

Şahsı elle boğarak öldürme

Biyolojik ve kimyasal silahla saldırı

98 - Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun hastanelerdeki temsilcisidir?

Hastane başhekimi

Hastane özel güvenlik müdürü

Hastane sosyal hizmet uzmanı

Hastane özel güvenlik sorumlusu

Hastane polisi

99 - .………… suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek yetkisi ve sorumluluğuna sahiptir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Özel Kolluk

Genel Kolluk

Özel Güvenlik Müdürü

Belediye Başkanı

Özel Güvenlik

100 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?

Soruşturma yapmak

Kovuşturma yapmak

Kimlik tespiti yapmak

Buluntu eşyayı emanete almak

İfade almak